Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011 dưới đây:

I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others
1. A. strength
B. event
C. athlete
D. wrestling
2. A. shooting
B. squash
C. sport
D. sure
3. A. hoped
B. attracted
C. added
D. participated
II. Circle the letter A, B, C or D that best suit for each sentences
4. You did not read anything about the space, …….?
A. didn’t you
B. did you
C. were you
D. weren’t you
5. You have got a new car, _________?
A. do you B. don’t you C. aren’t you D. haven’t you
6. Only 489 athletes _________the first Asian Games.
A. participated in B. got rid of C. gave up D. added to
7. A/ An _________is a person who is trained for travelling in a spacecraft.
A. engineer B. scientist C. astronaut D. technical
8.A: “Would you like something to drink?” -B: “_________.”
A. No, I won’t. B. Not at all C. I’m not thirsty. Thank you. D.
Yes, I will.
9. The man_________the bank is a millionaire.
A. is entering B. entering C. to be entered D. enters
10.This is the novel ___________I’ve been expecting.
A. that B. which C. Ø D. All are correct

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 đề số 2 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.
Đồng bộ tài khoản