Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 324 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
26
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 324 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 324 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011

Để đạt được kết quả cao trong các kỳ thi, các em đừng quên tham khảo bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 324 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011 của Thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 324 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 324 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011 của thư viện eLib dưới đây:

Phonetic: Choose one word whose underlined part is pronounced differently.
1. A. dentist B. animal C. vital D. hospital
2. A. dream B. cream C. meat D. sweat
3. A. monkey B. survey C. honey D. money
4. A. feature B. reason C. pleasant D. creature
5. A. earphone B. bear C. dear D. hear
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
6. ______ is Greg like ?- He’s tall and thin with brown hair
A. What B. How C. Which D. Who
7. _________ is the beach ? – Only five minutes’ walk.
A. How long B. where C. How often D. How far
8. I’d like to borrow this book. _________ it yet ?
A. Did you read B. Had you read C. Have you read D. Do you read
9. Karen didn’t want to come to the cinema with us because she _______ the film.
A. Has already B. already had C. had already D. saw seen seen seen
10. A: Would you like me to collect you?
B: ___________________________________
A. I’d love to. B. Not at all C. Yes, I like D. No, I wouldn’t
11. ______ all our efforts we failed.
A. Despite of B. In spite of C. Although D. However
12. Hue is famous for its __________ spots.
A. beautiful B. beautify C. beautifully D. beauty
13. On the __________ of the teacher’s day, we wish you all the best.
A. situation B. occasion C. opportunity D. chance
14. I wouldn’t waste time _______ that book if I were you.
A. A. reading B. to reading C. read D. to be read
15. What a ________girl! Nothing can stop her from realizing her decision.
A. powerful B. mature C. good D. strong-willed

Hy vọng rằng BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 mã đề 324 trường THPT Lê Xoay năm 2010-2011 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản