Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
12
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Ôn thi với bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014, giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một đề thi chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014:

A: PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH
I. Choose the word whose underlined part has a different pronunciation from the others (0,5pt)

1. A. computer B.before C. song D. orally
2. A. stressed B. booked C. stopped D. learned
3. A.mature B. say C. nation D. famous
4. A.miraculous B. accuse C. cancel D. calculation
5. A. teacher B. peasant C. team D. seat
II. Find the word which has stress pattern different from the rest (0.5pt)
6. A. position B.question C.function D.fashion
7. A.arrive B. believe C. prevent D. teacher
8. A. typical B.corner C. ambitious D.tragic
9. A. employee B.picturesque C.Vietnamese D.persuade
10. A. announce B. semester C.ambitious D.demonstration
III. Choose the one option - A, B, C, or D that best completes the sentence(2pts)
11. It’s no use ...................... him. He never allows anybody ...................... advice.
A. advise/ give B. to advise/ to give C. advising/ giving D. advising/ to give
12. I don’t like to be asked such _______ questions in the job interview.
A. person B. personal C. personality D. personalities
13. –“________________” –“Well, a microwave is used to cook or heat food.”
A. Could you tell me what is a microwave used for?
B. Please tell me how to use a microwave?
C. Can you tell me what is used for cooking?
D. Could you tell me what a microwave is used for?
14. Everyone can _______ in this school activity.
A. take off B. take on C. take part D. take
15. –“I’ve passed my driving test.” –“_____________.”
A. Congratulations! B. That’s a good idea.
C. It’s nice of you to say so. D. Do you?

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 1 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2013-2014 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản