Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 358 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
20
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 358 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 358 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Ôn thi với bộ sưu tập [tenbst], giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập thêm nội dung lý thuyết, tiếp cận với một đề thi chuẩn. Từ đó rút ra kinh nghiệm cũng như nâng cao kĩ năng giải đề. Ngoài ra, bộ đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô tham khảo. Chúc các em và thầy cô giáo thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 358 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 358 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014 dưới đây:

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 1:
Havy: “Do you think it will rain?” Judy: “_____________”
A. I hope not. B. I don’t hope so. C. I don’t hope. D. It’s hopeless.
Câu 2: Mary: “More coffee, anybody?” Peter: “_____________”
A. Yes, I’d love to. B. It’s right, I think.
C. Yes, please. D. I don’t agree. I’m afraid.
Câu 3: “I can’t seem to find my purse.” “_____________ it at home?”
A. Must you leave B. Maybe you leave
C. You might have left D. Might you have left
Câu 4: The process _________ by our class last week surprised everyone.
A. was made B. making C. was making D. made
Câu 5: ___________ from the hill, the city looks magnificent.
A. Saw B. Seeing C. Having seen D. Seen
Câu 6: It’s hard to ____________ on less than a million a month.
A. make and meet B. make ends meet C. meet and make D. meet ends make
Câu 7: She insisted on _________ so seriously that he left immediately.
A. him going B. him to go C. his going D. he had to go
Câu 8: Customer: “Can I have a look at that pullover please? ”Salesgirl:”__________________”
A. It’s much cheaper. B. Sorry, it is out of stock.
C. Which one? This one? D. Can I help you?
Câu 9: ___________ it didn’t rain, I would park my car outside.
A. Since B. Provided C. Although D. Unless
Câu 10: Some old friends of mine are coming for __________ this Sunday.
A. getting together B. a getting together C. a get-together D. a together getting

Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 358 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014 để xem.
Đồng bộ tài khoản