Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 486 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
28
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 486 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 486 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, Thư viện eLib giới thiệu bộ [tenbst]. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề kiểm tra để đạt kết quả tốt nhất. Chúc các em thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 486 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 486 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 1:
Lucia was surprised when her guests _________ late for the party.
A. looked up B. put up C. came up D. turned up
Câu 2: Customer: “Can I have a look at that pullover, please?” Salesgirl:”__________________”
A. Which one? This one? B. Sorry, it is out of stock.
C. Can I help you? D. It’s much cheaper.
Câu 3: Without the right software I’m afraid you can’t _______ that particular program.
A. reach B. access C. obtain D. find
Câu 4: “I can’t seem to find my purse.” “_____________ it at home?”
A. You might have left B. Must you leave
C. Maybe you leave D. Might you have left
Câu 5: In the 1960s _________ was concerned about population.
A. rarely anyone B. rarely everyone C. hardly anyone D. hardly everyone
Câu 6: She insisted on _________ so seriously that he left immediately.
A. him going B. him to go C. he had to go D. his going
Câu 7: ___________ from the hill, the city looks magnificent.
A. Seen B. Saw C. Seeing D. Having seen
Câu 8: Havy: “Do you think it will rain?” Judy: “_____________”
A. It’s hopeless. B. I hope not. C. I don’t hope so. D. I don’t hope.
Câu 9: Students who need _______ extra money can find ______ part time job.
A. θ/a B. the/ θ C. a/the D. an/the
Câu 10: The process _________ by our class last week surprised everyone.
A. was making B. making C. was made D. made

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 mã đề 486 trường THPT Yên Lạc năm 2013-2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản