Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Chia sẻ: Tường Vi Vi | Ngày: | 4 đề thi

0
82
lượt xem
1
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Tuyển tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015 được sưu tầm với các dạng đề thi khó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì kiểm tra sắp tới với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015 được trích từ tài liệu:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 1: ________ he had no money for a bus, he had to walk all the way home.

A. If B. Thus C. So D. As
Question 2: The farmer was very angry ________ the dogs chasing his sheep.
A. for B. with C. because D. about
Question 3: He ________ on the bed staring at the ceiling, wondering what to do next.
A. lay B. laid C. lain D. lied
Question 4: The superstar, accompanied by the other members of the band, _______ to visit our school next week.
A. has had B. are C. is going D. are going
Question 5: Applications _______ in after 30th April will not be considered.
A. sent B. that is sent C. which sent D. send
Question 6: The higher the content of carbon dioxide in the air is, ______.
A. the more heat it retains B. the heat it retains more
C. it retains the more heat D. more heat it retains
Question 7: I could hear voices but I couldn’t ________what they were saying.
A. turn up B. bring about C. make out D. try out
Question 8: Ann said, “My dear friend, it’s time you _____ better for the test.”
A. have prepared B. prepare C.prepared D. are preparing
Question 9: There should be an international law against _____.
A. reforestation B. foresters C. forestry D. deforestation
Question 10: We agreed _____ Mr Wilson was a good teacher.
A. that B. with C. if D. on

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 2 trường THPT Yên Lạc năm 2014-2015 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản