Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 3 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
58
lượt xem
3
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 3 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 3 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Thư viện eLib chia sẻ miễn phí bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 3 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề khảo sát chất lượng một cách nhanh nhất. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 3 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 3 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I. Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from those
of other words in each group.
1. A. School B. champion C. chemist D. character
2. A. books B. bags C. cooks D. folks
3. A. another B. something C. birthday D. think
II. Choose the word whose main stress pattern is different from those of other words in each group.
1. A. maintain B. challenge C. device D. marine
2. A. pollute B. eliminate C. circulate D. conserve
III. Choose the best answer marked A, B, C or D to complete each of the following sentences.
1. I’m learning English ………….... English songs.
A. singing B. to singing C. for sing D. to sing
2. “ ... …………do you go swimming?” – “Twice a week”.
A. How long B. How often C. What time D. How
3. Hue is famous ……………….. its Imperial City.
A. for B. on C. with D. to
4. She plays………………guitar very well. She is an accomplished guitarist.
A. a B. an C. the D. Ø
5. A: Oh, no! I missed my bus. -B: That’s okay. I …………….you a lift home.
A. want to give B. will give C. am going to give D. really like to give
6. That sounds like a good offer. I.................it if I................you.
A. had accepted/ were B. will accept/ am
C. would accept/ were D. accepted' were
7. John: I'm leaving for lunch. …………….
Ann: Thanks, but 1 can't right now. I'm really busy.
A. Do you come? B. Could you come?
C. Do you feel like going? D. Would you like to come?
8. “Buy me a newspaper on your way back,……..?”
A. don’t you B. can’t you C. will you D. do you?
9. Rare species of plants or ………. can be found in this region.
A. fauna B. flora C. flowers D. vegetation
10. …………… in my seventies and rather unfit, I might consider taking up squash.
A. Was I not B. Were I not C. Were not I D. If I were

Thư viện eLib mong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 3 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu tham khảo.
Đồng bộ tài khoản