Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Chia sẻ: Dinh Vi Vi | Ngày: | 4 đề thi

0
108
lượt xem
7
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015
Mô tả bộ sưu tập

Thư viện eLib xin gửi đến các bạn học sinh bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015. Hy vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp các bạn học sinh ôn thi tốt qua các đề thi cụ thể. Chúc các bạn thành công.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015 được trích từ tài liệu:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
Question 1: A. listened B. stayed C. hoped D. studied
Question 2: A. school B. chemistry C. headache D. champion
Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of the primary stress in each of the following questions.
Question 3: A. discover B. difficult C. invention D. important
Question 4: A. report B. master C. foreign D. private
Question 5: A. reduction B. popular C. financial D. romantic
Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Question 6: She has difficulty _____ and ____ English.
A. speak-writing B. speaking-writing
C. to speak- to write D. speak-write
Question 7: They said she was awarded the first prize, _____ wasn’t true.
A. which B. that C. it D. this
Question 8: ______ for their encouragement, he could have given it up.
A. Had it not been B. Unless C. Without D. Hadn’t it
Question 9: Despite ______ a terrible headache, Jane managed to finish the exam.
A. she had B. to have C. of having D. having
Question 10: The guest of honor, along with his wife and children, ______ sitting at the first table when we had a party yesterday.
A. are B. was C. have been D. were

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 lần 4 trường THPT Yên Lạc 2 năm 2014-2015 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản