Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014-2015

Chia sẻ: Tường Vi Tường | Ngày: | 34 đề thi

0
404
lượt xem
4
download
Xem 34 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014-2015

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014-2015

Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014-2015 với nội dung được tuyển chọn kỹ càng từ các năm trước, thư viện eLib mong rằng sẽ là bộ đề thi quý giá giúp các em nắm vững kiến thức, nội dung trọng tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014-2015

Chúng tôi xin trích dẫn một phần tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014-2015 dưới đây:

I. Chọn từ có phần gạch chân đọc khác các từ còn lại.(5pts)
1. A. economics B. bodyguard C. crocodile D. nothing
2. A. within B. although C. growth D. southern
3. A. permanent B. pharmacy C. immature D. photography
4. A. treatment B. struggle C. total D. initiate
5. A. magazines B. newspapers C. biscuits D. vegetables
II. Chọn từ có trọng âm nhấn vào âm tiết ở vị trí khác với 3 từ còn lại.(5pts)
1. A. documentary B. politician C. popularity D. laboratory
2. A. attraction B. prevention C. organism D. engagement
3. A. inhabit B. disappear C. imagine D. continue
4. A. economics B. suspicious C. hello D. electric
5. A. adventure B. adverbial C. advertise D. advantage
III. Chọn đáp đúng để hoàn thành câu .(10pts)
1. It is the English pronunciation _____ causes foreigners a lot of difficulties.
A. this B. that C. these D. those
2. When ______ America discovered ? – In 1492
A. did B. is C. was D. has
3. When he came back to the tent , there ______ nobody left in it.
A. is B. are C. was D. were
4. She was afraid of ______ in her room on ______when the light went out.
A. being / her own B. be/ herself C. to be/ alone D. being/oneself
5. A refrigerator is an electric appliance ______ is used for keeping food fresh
A. what B. who C. which D. it
6. My boss advised me ______ an intensive English course before going abroad.
A. take B. to take C. taking D. to taking
7. Mrs Smith can’t stand _______ with her violent husband who usually hits her.
A. live B. to live C. living D. lives
8. She hates ______ asked questions about her private life.
A. being B. to be C. be D. to being
9. Mr and Mrs Harvard were very surprised ______ their son’s IQ.
A. about B. in C. at D. of
10. The local government is trying to give ______ to the young people who left high school.
A. situation vacant B. employment C. unemployment D. works

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014-2015. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản