Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Đầm Dơi

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 4 đề thi

0
63
lượt xem
0
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Đầm Dơi

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Đầm Dơi

Đề KSCL môn Tiếng Anh tuy không khó nhưng dạng câu hỏi có thể chưa quen thuộc với học sinh. Nên đòi hỏi các em dành thời gian làm quen với một số câu hỏi trong các dạng đề dưới đây để có thể hoàn thành tốt nhất bài làm của mình. Hiểu được điều này thư viện đã tổng hợp và giới thiệu với các em BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Đầm Dơi. Mời các em cùng tham khảo!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Đầm Dơi

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Đầm Dơi của thư viện eLib dưới đây:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6đ) – 30 câu
* Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences.
1. If Ba ________ here tomorrow, I will phone you.
A. come B. comes C. came D. will come
2. He didn't have much money, _____ he bought a lot of things at the shop for Tet.
A. and B. but C. or D. so
3. Tom enjoys ________ strange stamps.
A. collect B. to collect C. collecting D. collected
4. They are discussing the celebration that is going to ________ this month.
A. hold B. held C. be hold D. be held
5. They are good students, _____________ ?
A. do they B. are they C. aren’t they D. weren’t they
6. She likes playing football very much, ___________ ?
A. doesn’t she B. isn’t she C. don’t she D. like she
7. Tom ________ the floor every week.
A. cleans B. clean C. cleaned D. cleaning
8. I ___________ Tim at the party yesterday.
A. see B. did see C. seen D. saw
9. We ________ in this village for 24 years.
A. have lived B. has lived C. lived D. had lived
10. Look! Someone _________ a car very fast.
A. drive B. drives C. is driving D. are driving
11. People in Israel are going to celebrate their festival ________ is called Passover.
A. where B. who C. whose D. which
12. ________ I was really tired, I couldn’t sleep.
A. Therefore B. Because of C. Even though D. So
13. If I ________ enough money, I’ll buy a dictionary.
A. have B. had C. will have D. would have
14. Tomorrow we’ll go to Noi Bai Airport to meet David, ________ comes from England.
A. whom B. who C. which D. that
15. What would you do if you ________ a ghost?
A. see B. have seen C. saw D. will see

Hy vọng rằng tài liệu trong bộ sưu tập Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Đầm Dơi sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản