Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011

Chia sẻ: đinh Vi Vi | Ngày: | 2 đề thi

0
18
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others
1. A. survive
B. prohibit
C. fertilizer
D. environment
2. A. polluted
B. consume
C. nuclear
D. fuels
3. A. trends
B. decisions
C. markets
D. offers
II. Circle the letter A, B, C or D that best suit for each sentences
4. The letter __________she received this morning is from the USA.
A. Ø B. whose C. which D. A & C
5. If you agree to sing this song, I'llyou on my guitar.
A. play
B. compose
C. tune
D. accompany
6. We didn’t eat here last week, we?
A. didn’t
B. do
C. haven’t
D. did
7. These hamburgers look good_____? A. are they B. don’t them C. don’t they
D. don’t these
8. The first person ________ the classroom last Monday might know the reason.
A. entered
B. to enter
C. who enters
D. whom enters
9. “Let’s go camping.” – “............................................”
A. That’s a good idea
B. No, let’s do that
C. I can agree with you more
D. No, thanks
10. The film about _____ they are talking is fantastic.
A. whom
B. which
C. who
D. that

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2010-2011 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản