Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 2 đề thi

0
23
lượt xem
0
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013 được trích từ tài liệu:

Câu 1: Khoanh tròn A, B, C, hoặc D để chọn từ có phần gạch chân phát âm khác:
1. A. dear B. bear C. cheers D. clear
2. A. hoped B. worked C. watched D. played
3. A. sugar B. sip C. Sue D. piece
4. A. school B. Christmas C. machine D.chemistry
5. A. pleasure B. visit C. television D.illusion
Câu 2: Gạch chân các đáp án đúng:
1. Look at the black clouds! I think it ( will rain/ is to rain/ is going to rain /may rain ).
2. It was not until his father came home that he (didn’t do/ did/ had done/ would do) his homework.
3. What ( will happen/ would happen/ would have happened/ would be happening ) if all the trees were cut down?
4. The students (are/ were/ have been/ had been ) told about the changes of their timetable recently.
5. Had you come to the party last night, you ( can meet/ could meet/ could have meet/
could have met ) Jack.
6. Can French ( speak / be spoken / been spoken /to be spoken ) at the club?
7. My mother doesn’t have time ( to read / reading / on reading/ in reading ) the newspaper.
8. Scott: ( How/ What/ Where/ Why ) are you learning English for?
Linda: To sing English songs.
9. Going to Singapore was one of my most ( excite / exciting/ excited/ excitement) experiences.
10. His friends live in ( a/ an / the/ Ө) old house in a small village.

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Minh Khai năm 2012-2013 bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản