Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 16 đề thi

0
119
lượt xem
0
download
Xem 16 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc

Nhằm tạo thuận lợi cho học sinh ôn tập, làm quen với dạng đề bài kiểm tra, Thư viện eLib.vn giới thiệu các đề minh họa, đề thi của những kì thi năm trước để giáo viên và học sinh tham khảo. Mặc dù Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc

Dưới đây là đoạn trích Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc được trích từ tài liệu:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions
Câu 1:
Teacher: "Jon, you've written a much better essay this time." - Jon: " _______"
A. Writing? Why? B. You're welcome.
C. Thank you. It's really encouraging. D. What did you say? I'm so shy.
Câu 2: A number of political prisoners _______ since Independent Day.
A. have released B. released C. have been released D. was released
Câu 3: ______ the two sisters, Mary is _______.
A. Of/ the prettier B. Between/ the prettiest
C. Between/ the prettier D. Of/ prettier
Câu 4: The old woman came in, ______ by a young man.
A. accompanying B. accompany C. accompanied D. to be accompanied
Câu 5: I regret going to the cinema. I wish I ____________.
A. didn't go there B. haven't gone there C. hadn't gone there D.would not go there
Câu 6: "Don't count your chickens _______they are hatched."
A. after B. since C. while D. before
Câu 7: The local authorities are conducting……………….campaign to help……………….disabled.
A. X/ X B. the/ X C. a/ the D. X/ the
Câu 8: 'I'm very ______ to you for putting in so much hard work, ' the boss said.
A. thanking B. grateful C. considerate D. careful
Câu 9: Ninety ______ the maximum length of time allowed for entrance exams to this school.
A. minutes is B. minutes are C. minute is D. minute are
Câu 10: There is a rumour that the National Bank is going to ______ the company I am working for.
A. take on B. take over C. take off D. take out of

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Yên Lạc bằng cách đăng nhập và download tài liệu này nhé!
Đồng bộ tài khoản