Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 phòng GD&ĐT huyện KRông Buk

Chia sẻ: đinh Tường Vi Vi | Ngày: | 8 đề thi

0
115
lượt xem
2
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 phòng GD&ĐT huyện KRông Buk

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 phòng GD&ĐT huyện KRông Buk

Tiếp sức cho các bạn học sinh đang ôn tập cho bài kiểm tra KSCL dễ dàng sưu tập được nhiều dạng đề thi chính thức của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 phòng GD&ĐT huyện KRông Buk. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 phòng GD&ĐT huyện KRông Buk

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 phòng GD&ĐT huyện KRông Buk:

Câu 1: Mary was really _____ by the beauty of Hanoi.
A. impress B. impression C. impressive D. impressed
Câu 2: That beautiful toy……….from recycled paper.
A. making B. is made C. are made D. makes
Câu 3: The bottles are……… into small pieces.
A. cuted B. cutting C. cut D. cuts
Câu 4: When my uncle was young, he used……………fishing on Sundays
A. go B. went C. going D. to go
Câu 5: Mathematics and Literature are _____ subjects in high schools.
A. adding B. compulsory C. optional D. religious
Câu 6: Can you tell me how many chapters this book consists _____ ?
A. of B. to C. with D. in
Câu 7: Malaysia is divided ______ two regions.
A. to B. on C. in D. into
Câu 8: Farmers always collect household and garden waste…………compost.
A. to make B. remake C. make D. makes
Câu 9: She often goes to the _____ to pray because her religion is Islam.
A. church B. pagoda C. temple D. mosque
Câu 10: Vietnamese people are very _____ and hospitable.
A. friend B. friendless C. friendly D. friendship

Hãy tham khảo đầy đủ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 phòng GD&ĐT huyện KRông Buk bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản