Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2013-2014

Chia sẻ: đinh Thị Tường Vi Vi | Ngày: | 1 đề thi

0
36
lượt xem
1
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2013-2014

Mô tả BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2013-2014

Tiếp sức cho các bạn học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2013-2014. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2013-2014

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo nội dung được trích từ BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2013-2014:

I- Choose the word in each group that has underlined part pronounced differently from the rest: ( 1.5ms)
1.A.flow B.row C.know D.power
2.A.fly B.hobby C.energy D.ordinary
3.A.dump B.bulb C.nuclear D.plumber
4.A.electricity B.pipe C.minimize D.provide
5.A.pagoda B.category C.suggest D.regular
II- Choose the best answer to complete the following sentences: ( 3ms)
1. He repairs water pipes. He is a .......................... .
A.carpenter B.brick-layer C.worker D.plumber
2. Nam sings English songs ........................ .
A.beauty B.beautiful C.beautifully D.bad
3. If Lan ................. hard, she will pass her exam.
A.studies B.study C.to study D.studying
4. It’s raining outside, ................ he stays at home.
A.because B.however C.so D.but
5. It’s dark in here, please .....................all the lights.
A.turn off B.turn on C.go on D.cut off
6. I suggest .....................garbage bins around the school yard.
A.putting B.puting C.to put D.put
7. I’m ..................... that you passed your exam.
A.sad B.disappointed C.sorry D.pleased
8. Don't forget to turn ……….the lights before going to bed.
A.on B.off C. at D. of
9. We should use public buses ……….. of motorbikes.
A.because B.in spite C. instead D. out
10. I'd love to play soccer. …………., I have to help my Mom with cleaning the floor now.
A.However B.Therefore C. So D. Because

Hãy tham khảo tài liệu trong BST Đề KSCL môn Tiếng Anh lớp 9 Phòng GD&ĐT Thanh Oai năm 2013-2014 đầy đủ hơn bằng cách đăng nhập và download tài liệu, để sử dụng tài liệu một cách thuận tiện, phục vụ cho nhu cầu giảng dạy và học tập!
Đồng bộ tài khoản