Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013

Chia sẻ: An | Ngày: | 7 đề thi

0
268
lượt xem
5
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013

Mô tả BST Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013

Mời các bạn tham khảo BST Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 của Thư viện elib dưới đây. BST sẽ giúp các em nắm được các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi của các năm trước. Hi vọng, với BST này, các em sẽ tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)

Câu 1: Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F giao phối tự do với nhau thu được 1 1 F . Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F , ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ
2 2

A. 6,25%. B. 75%. C. 18,75%. D. 31,25%.
Câu 2: Quần thể sinh vật tăng trưởng theo tiềm năng sinh học trong điều kiện nào sau đây?
A. Nguồn sống trong môi trường không hoàn toàn thuận lợi, hạn chế về khả năng sinh sản của loài.
B. Nguồn sống trong môi trường không hoàn toàn thuận lợi, gây nên sự xuất cư theo mùa.
C. Nguồn sống trong môi trường rất dồi dào, hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu của các cá thể.
D. Không gian cư trú của quần thể bị giới hạn, gây nên sự biến động số lượng cá thể.
Câu 3: Ở một loài sinh vật, hai cặp gen A,a và B,b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và cách nhau 20cM. Hai cặp gen D,d và E,e cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể khác và cách nhau 10cM. Cho phép lai: AB De × AB de . Biết ab de ab de rằng không phát sinh đột biến mới và hoán vị gen xảy ra ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được ởđời con, số cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về tất cả các gen trên chiếm tỉ lệ
A. 8%. B. 2%. C. 0,8%. D. 7,2%.
Câu 4: Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, kết luận nào sau đây không đúng?
A. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.
B. Sinh vật phân giải có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ.
C. Các loài thực vật quang hợp được xếp vào nhóm sinh vật sản xuất.
D. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.
Câu 5: Cho các thành phần:
(1) mARN của gen cấu trúc; (2) Các loại nuclêôtit A, U, G, X; (3) ARN pôlimeraza; (4) ADN ligaza; (5) ADN pôlimeraza. Các thành phần tham gia vào quá trình phiên mã các gen cấu trúc của opêron Lac ởE.coli là
A. (1), (2) và (3). B. (2) và (3). C. (3) và (5). D. (2), (3) và (4).
Câu 6: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không alen là A,a; B,b và D,d cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ có một alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệ
A. 3/32. B. 1/64. C. 5/16. D. 15/64.
Câu 7: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Giả sử có 6 thểđột biến của loài này được kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) ở kì giữa trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau: Thểđột biến I II III IV V VI. Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng 48 84 72 36 60 108. Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp ở mỗi tế bào của mỗi thểđột biến là bằng nhau. Trong
các thểđột biến trên, các thểđột biến đa bội chẵn là:
A. II, VI. B. I, III, IV, V. C. I, III. D. I, II, III, V.
Câu 8: Có những loài sinh vật bị con người săn bắt hoặc khai thác quá mức, làm giảm mạnh số lượng cá thể thì sẽ có nguy cơ bị tuyệt chủng, cách giải thích nào sau đây là hợp lí?
A. Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì đột biến trong quần thể dễ xảy ra, làm tăng tần số alen đột biến có hại.
B. Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì dễ xảy ra biến động di truyền, làm nghèo vốn gen cũng như làm biến mất nhiều alen có lợi của quần thể.
C. Khi số lượng cá thể của quần thể giảm mạnh thì sẽ làm giảm di - nhập gen, làm giảm sựđa dạng di truyền của quần thể.
D. Khi số lượng cá thể của quần thể còn lại quá ít thì dễ xảy ra giao phối không ngẫu nhiên sẽ dẫn đến làm tăng tần số alen có hại.

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề thi đại học môn Sinh khối B năm 2013!
Đồng bộ tài khoản