Đề thi đại học môn Toán năm 2014

Chia sẻ: An | Ngày: | 3 đề thi

0
134
lượt xem
4
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi đại học môn Toán năm 2014

Mô tả BST Đề thi đại học môn Toán năm 2014

Ngày nay, khi internet đã trở nên thông dụng đối với hầu hết mọi người thì việc học tập qua mạng trở nên khá hữu ích và tiện lợi. Hiểu được những gì cần cho việc ôn tập của các sĩ tử trong kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng sắp đến, Thư viện eLib trân trọng giới thiệu bộ Đề thi đại học môn Toán năm 2014. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp các bạn thí sinh có tâm thế vững vàng hơn trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi đại học môn Toán năm 2014

Cùng ôn tập và luyện thi hiệu quả với bộ Đề thi đại học môn Toán năm 2014 dưới đây, bạn có thể xem trước và định hướng cấu trúc đề thi để ôn tập môn Toán hiệu quả hơn.

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑEÀ THI TUYEÅN SINH ÑAÏI HOÏC NAÊM 2014
−−−−−
− − − −− Moân: TOAÙN; Khoái A vaø Khoái A1
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC Thôøi gian laøm baøi: 180 phuùt, khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà
−−−−−−−−−−
−−−−−−−−−

x+2
Caâu 1 (2,0 ñieåm). Cho haøm soá y = (1).
x−1

a) Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá (1).

b) Tìm toïa ñoä ñieåm M thuoäc (C) sao cho khoaûng caùch töø M ñeán ñöôøng thaúng y = −x baèng 2.

Caâu 2 (1,0 ñieåm). Giaûi phöông trình sin x + 4 cos x = 2 + sin 2x.

Caâu 3 (1,0 ñieåm). Tính dieän tích hình phaúng giôùi haïn bôûi ñöôøng cong y = x2 − x + 3 vaø ñöôøng
thaúng y = 2x + 1.

Caâu 4 (1,0 ñieåm).
a) Cho soá phöùc z thoûa maõn ñieàu kieän z + (2 + i) z = 3 + 5i. Tìm phaàn thöïc vaø phaàn aûo cuûa z.

b) Töø moät hoäp chöùa 16 theû ñöôïc ñaùnh soá töø 1 ñeán 16, choïn ngaãu nhieân 4 theû. Tính xaùc suaát
ñeå 4 theû ñöôïc choïn ñeàu ñöôïc ñaùnh soá chaün.

Caâu 5 (1,0 ñieåm). Trong khoâng gian vôùi heä toïa ñoä Oxyz, cho maët phaúng (P ) : 2x+y −2z −1 = 0
x−2 y z+3
vaø ñöôøng thaúng d : = = . Tìm toïa ñoä giao ñieåm cuûa d vaø (P ). Vieát phöông
1 −2 3
trình maët phaúng chöùa d vaø vuoâng goùc vôùi (P ).
3a
Caâu 6 (1,0 ñieåm). Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình vuoâng caïnh a, SD = ,
2
hình chieáu vuoâng goùc cuûa S treân maët phaúng (ABCD) laø trung ñieåm cuûa caïnh AB. Tính theo a
theå tích khoái choùp S.ABCD vaø khoaûng caùch töø A ñeán maët phaúng (SBD).

Caâu 7 (1,0 ñieåm). Trong maët phaúng vôùi heä toïa ñoä Oxy, cho hình vuoâng ABCD coù ñieåm M
laø trung ñieåm cuûa ñoaïn AB vaø N laø ñieåm thuoäc ñoaïn AC sao cho AN = 3NC. Vieát phöông
trình ñöôøng thaúng CD, bieát raèng M(1; 2) vaø N(2; −1).

x 12 − y + y(12 − x2 ) = 12
Caâu 8 (1,0 ñieåm). Giaûi heä phöông trình √ (x, y ∈ R).
x3 − 8x − 1 = 2 y − 2

Caâu 9 (1,0 ñieåm). Cho x, y, z laø caùc soá thöïc khoâng aâm vaø thoûa maõn ñieàu kieän x2 + y 2 + z 2 = 2.
Tìm giaù trò lôùn nhaát cuûa bieåu thöùc

x2 y+z 1 + yz
P = + − .
x2 + yz + x + 1 x + y + z + 1 9

− −−Heát− − −
−−− − −−

Thí sinh khoâng ñöôïc söû duïng taøi lieäu. Caùn boä coi thi khoâng giaûi thích gì theâm.

Hoï vaø teân thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Soá baùo danh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tham khảo nhiều Đề thi đại học môn Toán năm 2014 cũng như đề thi các môn khác tại eLib.VN để ôn tập và luyện thi tốt, đây sẽ là kho tài liệu chất lượng dành cho các sĩ tử chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp đến
Đồng bộ tài khoản