Đề thi học kì 1 lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
422
lượt xem
41
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Mô tả BST Đề thi học kì 1 lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi học kỳ 1, thư viện eLib xin giới thiệu bộ Đề thi học kì 1 lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014. Bao gồm nhiều đề thi hay được chọn lọc, các đề thi này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh thi đạt kết quả cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học kì 1 lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the word that the underlined part pronounced differently from the rest. (0.5 point)
1. A. break B. please C. sea D. seat
2. A. divided B. prayed C. arrived D. seemed
3. A. value B. use C. music D. currency
4. A. invite B. river C. shrire D. primary
5. A. faithful B. think C. ethnic D. together
II. Listen to the text carefully and decide whether the following statements are True (T) or False (F). (2.0 points)
1. England is a large country.
2. Many English families don’t spend their summer holidays at the seaside.
3. There are many towns in England.
4. The English countryside between the towns is like a carpet of many colors.
III. Choose the best option marked A, B, C or D to complete each sentence. (2.5 points)
1. Is Kuala Lumpur different ___________ Ha Noi? - The two cities are the same in some ways.
A. with B. at C. from D. of
2. He wishes he ___________ a good student.
A. were B. was C. is D. will be
3. I have met him ___________ over 9 years.
A. for B. ever C. since D. never
4. Today young generation is fond ___________ wearing Jeans.
A. with B. of C. in D. on
5. If the test ___________ well, my parents will take me to Hanoi.
A. do B. does C. is done D. did
6. Susan studied very well, ___________ she could pass the exam easily.
A. if B. so C. but D. or
7. Do you enjoy ___________ people from other countries?
A. meet B. meeting C. to meet D. met
8. This school ___________ here ten years ago.
A. built B. is built C. was built D. has been built
9. My father said he ___________ me a new bike the following week.
A. buys B. would buy C. bought D. will buy
10. They asked me ___________ I liked watching T.V.
A. if B. whether C. that D. Both A&B are correct

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học kì 1 lớp 9 huyện Bình Giang năm 2013 - 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản