Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 đề thi

0
136
lượt xem
25
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Kỳ thi học kỳ 1 sắp đến, chắc hẳn các em học sinh đang rất cần tài liệu để ôn tập. Thư viện Elib hiểu được điều đó nên đã tổng hợp các đề thi của các năm trước trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản) nhằm giúp các em học sinh tìm kiếm dễ dàng. Chúng tôi hi vọng, bộ sưu tập này sẽ hữu ích đối với các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được trích trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản):

I. Phần chung( dành cho tất cả thí sinh): ( 32 câu, từ câu 1 đến câu 32) 8 điểm
Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của các nguyên tố là:
H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Fe = 56; Zn = 65; Sr = 88; Ba = 137, Ag = 108, Cu = 64
Câu 1: Chất béo lỏng có thành phần axit béo:
A. chủ yếu là các axit béo chưa no B. chủ yếu là các axit béo no
C. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no D. Không xác định được
Câu 2: Este có công thức phân tử C3H6O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là:
A. axit axetic B. Axit propanoic C. Axit propionic D. Axit fomic
Câu 3: Metyl fomiat có thể cho được phản ứng với chất nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH B. Natri kim loại C. Dung dịch AgNO3 trong amoniac D. Cả (A) và (C) đều đúng
Câu 4: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là:
A. 8,0g B. 12,0g C. 16,0g D. 20,0g
Câu 5.Hoà tan 6,12g hh glucozơ,saccarozơ vào H2O được dd X.Cho X t/d dd AgNO3/NH3 dư thu được 3,24g Ag. Khối lượng saccarozơ trong X là
A. 2,17g B. 3,42g C. 3,24g D. 2,16g
Câu 6.Để phân biệt 4 chất axit axetic,glixerol,ancol etylic,glucozơ chỉ cần dùng 1 chất là
A.quỳ tím B.CaCO3 C.CuO D.Cu(OH)2 ,t0
Câu 7 : Có 4 hóa chất : metylamin (1), phenylamin (2), điphenylamin (3), đimetylamin (4). Thứ tự tăng dần lực bazơ là :
A. (4) < (1) < (2) < (3). B. (2) < (3) < (1) < (4). C. (2) < (3) < (1) < (4). D. (3) < (2) < (1) < (4).
Câu 8 : Phát biểu nào sau đây là đúng :
A. Khi thay H trong hiđrocacbon bằng nhóm NH2 ta thu được amin.
B. Amino axit là hợp chất hữu cơ đa chức có 2 nhóm NH2 và COOH.
C. Khi thay H trong phân tử NH3 bằng gốc hiđrocacbon ta thu được amin.
D. Khi thay H trong phân tử H2O bằng gốc hiđrocacbon ta thu được ancol.
Câu 9. Cho các nhận định sau:
(1) Alanin làm quỳ tím hóa xanh. (2) Axit Glutamic làm quỳ tím hóa đỏ.
(3) Lysin làm quỳ tím hóa xanh. (4) Axit -amino caporic là nguyên liệu để sản xuất nilon–6.
Số nhận định đúng là:
A. 1 B. 2 C. 3 D.4
Câu 10. Trong số các loại tơ sau:
(1) [-NH–(CH2)6 – NH –OC – (CH2)4 –CO-]n , (2) [-NH-(CH2)5-CO-]n, (3) [C6H7O2(OOC-CH3)3]n
Tơ thuộc loại sợi poliamit là:
A.(1), (3) B. (1), (2) C. (2), (3) D.(1),(2),(3)

Mời các em học sinh xem đầy đủ đề thi hoặc xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Hóa học lớp 12 năm 2014 (Chương trình cơ bản). Ngoài ra, các em học sinh cũng có thể tải về làm tư liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Thư viện eLib.
Đồng bộ tài khoản