Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
172
lượt xem
25
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Một kỳ thi nữa lại đến gần. Với mong muốn giúp thầy cô giáo chuẩn bị, các em học sinh ôn tập, chúng tôi giới thiệu với các em BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản). Qua đó các em sẽ làm quen với các dạng câu hỏi và bài tập mở rộng. Hi vọng rằng, các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản)

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản) dưới đây:

I. Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the followings.
Câu 1: A. laughs B. news C. shops D. sports
Câu 2: A. school B. cool C. moon D. book
Câu 3: A. together B. other C. term D. teacher
Câu 4: A. channel B. changing C. famous D. paper
Câu 5: A. disabled B. employed C. retarded D. injured
II. Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 6: She has been ______ criticized in the press.
A. heavier B. heaviness C. heavily D. heavy
Câu 7: Hurry! The next bus ______ at 7.15.
A. leave B. leaves C. will leave D. is leaving
Câu 8: He was ______ the Golden Kite prize for being the best film director.
A. awarding B. awarded C. taking D. taken
Câu 9: The medical students ______ an operation now.
A. have observed B. will observe C. are observing D. observed
Câu 10: Don’t forget ______ the letter I gave you.
A. to post B. posted C. posting D. post
Câu 11: My mother and I are really looking forward ______ you again.
A. seeing B. if we can see C. to seeing D. to see
Câu 12: Ann: “How do you do?” Beck: “______ ”
A. I’m fine. Thank you. B. How do you do?
C. The same to you. D. I am very well. Thanks.
Câu 13: I can’t stand that stupid comedy. Can you switch to another ______ please?
A. channel B. program C. documentary D. film
Câu 14: Many years ago, many people were ______ need of many things and lived in houses made of straw and mud.
A. in B. on C. of D. from
Câu 15: He said that he had bought that car ______.
A. the previous week B. the following week C. the next week D. last week

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2014 (Chương trình cơ bản) . Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về!.
Đồng bộ tài khoản