Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 30 đề thi

0
964
lượt xem
53
download
Xem 30 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản) được thư viện eLib chọn lọc kỹ càng giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, và biết được khả năng của mình khi giải đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả cao nhất!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản) của thư viện eLib dưới đây:

I- Choose the best answer:
1. Are you looking for my sister? - She isn't at home now. She _____ to the library.
A. went B. goes C. has gone D. is going
2. While I was swimming yesterday afternoon, someone else _____ my clothes.
A. stealed B. was stealing C. was stolen D. stole
3. She said she met you once at the Hilton last year _____ since
A. have you met her B. had you met
C. did you meet D. have you met
4. I can't remember the name of the man _____ I gave you the money.
A. who B whom C. whose D. which
5. Here is the address to _____ you should write.
A. which B. whose C. whom D. who
6. We had a river _____ we could swim.
A. in which B. on which C. to which D. at which
7. I won't be able to very much but I'll do the best _____ I can.
A. that B. who C. what D. when
8. It is in this house _____ he was born
A. that B. where C. which D. what
9. Who _____ the bicycle?
A. invents B. was invented C. invented D. did invented
10. Do you still have a headache? - No, it _____ I am all right now.
A. went B. has gone C. goes D. is going
11. I like your car. How long _____ it?
A. have you had B. did you have C. you have had D. do you have
12. I bought a new jacket last week but I _____ it yet.
A. didn't wear B. not weared C. haven't wear D. haven't worn
13. This is the man _____ my brother is going to marry.
A. whose B. who C. which D. whose daughter
14. Thank you for _____ me about the meeting this afternoon.
A. remind B. to remind C. reminding D. remembering
15. He couldn't go far because he was afraid of _____
A. to fly B. flying C. be flying D. fly

Hy vọng rằng BST Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2012 (Chương trình cơ bản) sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản