Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 24 đề thi

0
708
lượt xem
32
download
Xem 24 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010

Tổng hợp các đề thi trong BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010 được thư viện eLib chọn lọc và giới thiệu dưới đây sẽ giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc, để làm bài thi tốt nhất. Với bộ đề thi này, tin rằng các em sẽ đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. A. thousand B. about C. around D. should
2. A. put B. produce C. calculate D. computer
3. A. printer B. scenic C. flight D. multiply
4. A. floor B. tooth C. door D. four
Choose the best answer.
5. My sister's birthday, ___________ is in June, is going to be a big celebration.
A. whom B. who C. whose D. which
6. A good ___________of information Technology will help you use the computer easily .
A. skill B. knowledge C. research D. expensive
7. After each period, we have a ___________break.
A. five minutes B. five- minute C. fifth- minute D. fifth- minutes
8. The synonym of “education” is ___________.
A. schooling B. scholarship C. learning D. studying
9. He passed the exam with high grades, ___________made everybody in the family pleased.
A. whom B. who C. whose D. which
10. Tom ___________. Please don’t disturb him.
A. studies B. is studying C. was studying D. has studied
11. When Tom arrived at the cinema, the film ___________.
A. starts B. started C. has started D. had started
12. My brother ___________swimming since he was young.
A. enjoyed B. has enjoyed C. would enjoy D. was enjoying
13. He used ___________40 cigarettes a day but he doesn’t smoke any more now.
A. smoke B. to smoke C. to smoking D. smoked
14. The man ___________to your sister is my uncle.
A. is talking B. was talking C. who is talking D. talked
 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn trong BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010!
Đồng bộ tài khoản