Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 đề thi

0
227
lượt xem
11
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2011

Khi kỳ thi học kỳ 1 đang gần kề, chúng tôi hiểu điều mà các bạn học sinh cần đó là đề thi học kỳ 1 của các năm học trước để tham khảo. Chính vì vậy, chúng tôi đã tổng hợp rất nhiều đề thi của các năm trước trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2011. Hi vọng, bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh ôn tập đạt hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2011

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2011:

Câu 1: We have had our car………..so we need a lift.
A. was stolen B. to be stolen C. stolen D. have been stolen
Câu 2: We………Narita since last Sunday. →A. hadn’t see B. don’t see C. didn’t see D. haven’t seen
Câu 3: Tom learned to play………violin when he was at university.
A. a B. no article C. the D. an
Câu 4: Pick out the word which has the underlined part pronounced differently from the rest:
A. primary B. childhood C. kindergarten D. light
Câu 5: The government has succeeded in reducing the level of…………..…..to only 7%.
A. employer B. unemployment C. employment D. unemployed
Câu 6: Jack hasn’t been swimming for five years.
A. The last time Jack goes swimming was five years ago. B. The last time Jack went swimming has been five years ago.
C. The first time Jack went swimming was five years ago. D. The last time Jack went swimming was five years ago.
Read the text carefully and then choose the correct answers (A or B, C, D) for each sentence from 7 đến 10:
If you are invited to someone’s house in America for dinner, you should bring a gift, such as a bunch of flowers or a box of chocolates. If you give your host a wrapped gift, he / she may open it in front of you. Opening a gift in front of the gift-giver is considered polite. It shows that the host is excited about receiving the gift and wants to show his / her appreciation to you immediately. Even if the host doesn’t like it, he / she will tell “a white lie” and say how much they like the gift to prevent the guest from feeling bad.
If your host asks you to arrive at the particular time, you should not arrive exactly on time or earlier than expected time, because this is considered to be inconvenient and therefore rude, as the host may not be ready.
Câu 7: In America, if you are invited for dinner, you should bring……………as a gift.
A. nothing B. wine C. a bunch of flowers D. soft drink
Câu 8: Opening a gift in front of the gift-giver is considered…………………
A. rude B. courteous C. impolite D. hospitable
Câu 9: Why does the host open the gift in front of you?
A. To show his feelings of the gift. B. To show his gratitude to you.
C. To show his wish for a gift. D. To show his understanding.
Câu 10: When invited for dinner, you shouldn’t arrive exactly on time because…………………
A. the host may be rude to you B. it may take you a lot of time
C. it may be inconvenient for you D. the host may not be ready

Các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2011. Hoặc download về làm đề thi tham khảo phục vụ cho việc ôn tập thật hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản