Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 đề thi

0
168
lượt xem
3
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2011

Hãy thử sức với bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2011 mà eLib.vn cung cấp để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kì I sắp tới. Chúng tôi đã chọn lọc những đề thi tiêu biểu nhất để giới thiệu đến các bạn học sinh. Hi vọng, bộ đề thi này sẽ giúp ích nhiều cho việc ôn tập của các bạn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2011

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2011 dưới đây:

I. Circle the best option A, B, C or D to complete each of the following sentences: (2ms)
1. A. mother B. brother C. clock D. come
2. A. play B. thanks C. name D. classmate
3. A. to B. hello C. bingo D. old
4. A. seven B. ten C. eleven D. evening
II. Choose and circle the best answer: (2ms)
1. I have lunch……………. twelve.
a. in b. at c. on
2. …………….. time do you get up?
a. What b. How c. When
3. Nam……………… his bike now.
a. ride b. rides c. is riding
4. How many ……………… are there in your living room? - There is one.
a. stereo b. stereos c. stereoes
5. Minh’s father is a worker. He works in a ………..
a. factory b. restaurant c. drugstore
6. He and I …………….. students.
a. is b. are c. am
7. How ………..to school?
a. does he go b. does he goes c. he goes
8. He is . . . . . . . . . . . engineer.
a. a b. an c. the
III. Arrange these words into correct order: (2ms)
1. The bookstore / between / the restaurant / the bakery.
……………………………………………………………………………………...............….....
2. you / go / school / bus / every day ?
……………………………………………………….…………………………..............…….....

3. She / have / English / Monday / Friday.
……………………………………………………….…………………………….................…
4. What time / Ba / get up?
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2011 để xem.
Đồng bộ tài khoản