Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 24 đề thi

0
957
lượt xem
109
download
Xem 24 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Tuyển tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 được sưu tầm với các dạng đề thi khó, giúp các em học sinh có thêm tài liệu học tập và luyện thi. Từ đó, các em sẽ có cách nhìn toàn diện về kiến thức và kĩ năng cần nắm vững trước khi bước vào kì thi với tâm thế vững vàng nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012:

I/ Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the others: ( 1p)
1. a. small b. face c. grade d. late
2. a. breakfast b. teacher c. ready d. heavy
3. a. time b. fine c. five d. city
4. a. engineer b. greeting c. teeth d. street

II/ Find one choice in a, b, c or d that best complete the sentences: ( 2ps)

1.His birthday is on the …………. of September.
a. three b. second c. thirteen d. thirty
2. How far...........it from Ha Noi to HCM city?
a. is b. are c. be d. am
3. In the future, machines ...........all the work for us.
a. are doing b. will do c. does d. do
4. Everyday Mr. Tuan............. in the fields from 6 am to 4 pm.
a. worked b. work c. is working d. works
5. In ……………. class , he learns how to do some experiments.
a. Biology b. Physics c. Geography d. Physical Education
6. What ……….. expensive dress! I don’t have enough money to buy it.
a. an b. a c. some d. a lot of
7. The magazines are ………… the rack ……….. the middle of the room.
a. in/ in b. at / on c. in/ at d. on/ in
8. How…………do you go to school? – Five days a week.
a. much b. many c. far d. often
III/ Use the correct form of the verbs in brackets: ( 1 p)

1/ Would you like ( play) badminton ?
…………………...................................................................................................
2/ How often Mary (watch) Television?
- She always (watch) TV .
…………………...................................................................................................
3/ Cars are (expensive) …………. bikes.
………………….............................................................................................................

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2012 này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản