Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 17 đề thi

0
872
lượt xem
193
download
Xem 17 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013

Nhằm giúp các em học sinh đạt được điểm số cao trong kỳ thi học kỳ 1 tới, chúng tôi xin giới thiệu bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013. Chúng tôi đã tổng hợp đề thi của các năm trước trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013. Mời các em học sinh tham khảo nhằm chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013

Chúng tôi xin trích dẫn một phần đề thi đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 dưới đây:

I. Chọn câu trả lòi đúng: (4 ps)
1. Lan feels sick. She ate too……….. candy last night.
a. much b. many c. a lot of d. more
2. It is an awful restaurant. It is the ………… restaurant in the city.
a. good b. bad better d. the worst
3. Lan enjoys …………….. badminton very much.
a. play b. plays c. playing d. play with
4. In ……………. class , he learns how to do some experiments.
a. Biology b. Physics c. Math d. Physical Education
5. What ……….. expensive dress! I don’t have enough money to buy it.
a. an b. a c. is d. a lot of
6. The magazines are ………… the rack ……….. the middle of the room.
a. in/ in b. at / on c. in/ at d. on/ in
7. ………. is it from your house to school? - 3 kilometers.
a. How often b. How long c. How far d. How do
8. My sister ……….ten years old on her next birthday.
a. is b. are c.will be d. be
II. Viết lại các câu sau theo gợi ý: ( 2 ps)
1. The pen is 1000VND. The ruler is 2000 VND ( dùng so sánh hơn cheap hoặc expensive)
The…………………...................................................................................................
2. Why do not we go to the beach?
What about………………….....................................................................................?
3. The room is very nice!
What…………………................................................................................................!
4. does/ after school./ Nam/homework / usually( sắp xếp các từ thành câu)
…………………...................................................................................................
III. Đọc đoạn văn và làm các bài tập :(4ps)
December 22 nd,
Dear Tim,
Thanks for your letter. I (be)…… very grad to hear that you are fine. I am fine , too. It is really interesting to know about vacations of American students. We (have)…… fewer vacations than American students. Each year, we just have about four vacations. We have a day off for Independent Day on September 2 nd, Our most important vacation is Tet. Tet holiday often lasts for nine or ten days. Our longest vacation is summer vacation. It (last)…… for three months. We usually (spend)……. time with our family. Please write and tell me your last summer vacation.
Your friend,
Hoa
A. Chia các động từ trong ngoặc (1 đ)
B. Chọn câu đúng(T) / sai ( F) (2đ)
1. Vietnamese students have more vacations than American students …………
2. Vietnamese students have four vacations in a year. …………
3. Independent Day is the longest vacation in Vietnam. …………
4. Summer vacation is the most important vacation. …………
C. Trả lời các câu hỏi sau: (1đ)
1. When is Independent Day in Vietnam? ………………………………………….
2. How long does the Tet holiday last? …………………………………………….

Mời các em học sinh xem tiếp nội dung đề thi này trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm nhiều đề thi khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm đề thi tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản