Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 6 đề thi

0
151
lượt xem
24
download
Xem 6 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010

BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010 được chọn lọc kỹ càng từ các năm thi trước, giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc đề, từ đó giúp các em tự tin hơn trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010 được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

I.- Chọn và khoanh tròn câu trả lời đúng nhất A, B, C hoặc D
1: Could you ……………. me a favor? No problem.
A. help B. want C. need D. do
2: We have learned English …………….. 5 years.
A. in B. for C. since D. on
3: Alexander Graham Bell………….. the telephone.
A. saw B. found C. discovered D. invented
4: Lipton tea is different…………….Dilmah tea.
A. so B. same C. from D. to
5: What is Mary doing? She is looking at …………. in the mirror.
A. hers B. herself C. her D. she herself
6: My bag is not big …………….. to carry everything.
A. too B. enough C. like D. as
7: She enjoyed………………jokes.
A. telling B. tell C. told D. to tell
8: I used to ……………….in that company.
A. working B. work C. to work D. works
9. I’m very sorry. I know I behaved ………
A. bad B. well C. badly D. good
10. People take part in the activities and enjoy ……… poor people.
A. helping B. to help C. help D. being help
11. Nga didn’t have time for breakfast ...............she woke up late.
A. so B. because C. but D. and
12. You should work harder ……………… your English pronunciation.
A. to B. in C. on D. with
13. She is …………….. you.
A. intelligent enough to understand B. enough intelligent to understand
C. intelligent enough understand D. enough intelligent understand
14. My mother told me to study ………………… .
A. hardly B. good C. bad D. hard
15. What does she …………….. like ?
A. is B. see C. look D. do
16. Would you like ………………. out for a drink with me ?
A. going B. go C. to go D. went
17. Nam always makes everyone laugh. He is ……………………. .
A. helpful B. humorous C. sociable D. naughty

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010!
Đồng bộ tài khoản