Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 8 đề thi

0
179
lượt xem
43
download
Xem 8 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011

Thư viện eLib đã tuyển chọn những đề thi hay nhất từ các kỳ thi trước tạo thành BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011 giúp các em tham khảo, ôn tập thật tốt. Hi vọng rằng, BST này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của đề thi đầu tiên được lấy ra từ BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011.

A. LISTENING (2 points)
Listen to the tape or the teacher and then decide whether the sentences are True(T) or False(F).
………….1. Lan is happy to have many good friends.
………….2. She spends most of time with her sister, Huong.
………….3. Her friends love her because she is kind and intelligent.
………….4. She often goes to school by bike.
………….5. She likes watching TV in her free time.

B. VOCABULAYRY - LANGUAGE FOCUS (3 points)
I. Choose A, B, C or D to complete each of the following sentence (1.5 pts)
1. When my father was young, he used .................... fishing on Sundays.
A. to going B. to go C. go D. going
2. She ran very ............... so I couldn't catch up with her.
A. fast B. fastly C. slow D. slowly
3. My elder brother enjoys ............ to music in his free time.
A. to listen B. listening C. listen D. listens
4. Can I speak ............ Mrs Tam, please?
A. with B. by C. about D. to
5. Carol asked Bob ........... some coffee.
A. making B. made C. to make D. make
II. Match one line in column A with one suitable line in column B to make a sentence (1.5 pts)
1. We must keep medicine in locked cupboards ...
2. My sister loves cooking ...
3. Huong doesn't like to go to the Water Park ...
4. My sister's taste is different from mine ...
5. Children mustn't play with matches .... A. because she went there 2 days ago.
B. because she likes sugar but I don't.
C. because children may eat or drink these things.
D. but she doesn't like washing dishes.
E. because electricity can kill them.
F. because they may cause a fire.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ đề thi này và xem thêm các đề thi khác trong bộ sưu tập Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2011. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo!
Đồng bộ tài khoản