Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 2 đề thi

0
381
lượt xem
69
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014

Chia sẻ thêm phần tài liệu ôn tập cho các bạn học sinh đang chuẩn bị cho các kì thi, thư viện eLib xin giới thiệu Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014. Bao gồm nhiều tài liệu hay được chọn lọc khá kĩ, bộ sưu tập này sẽ là tài liệu hữu ích để tham khảo và ôn tập cho quý thầy cô và các em học sinh. Chúc các em học sinh học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.(1m)
1. a. candy b. match c. rack d. wardrobe
2. a. match b. safety c. transmit d. pan
3. a. equipmentb. upset c. end d. help
4. a. upstairs b. fair c. straight d. downstairs
5. a. cheap b. please c. speak d.area
II.Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.(1m)
6. They are very proud about their new house.
7.I don’t enjoy going on vacation as much as I uses to.
8. Could you give me a small favor?
9. For January, he has taken five exams and hasn’t got any poor grade.
10. They lived at Barker Street too years ago.
III. Choose the best answers. (3ms)
11. Martina has been a professional tennis player ________1994.
a. since b . for c. on d. in
12. What awful weather! You must _____ cold, Ann.
a. be b. is c. are d. were
13. I enjoy _____ to music.
a. listen b. to listen c. listening d. for listening
14. I like_____ activities such as walking and camping.
a. outdoor b. indoor c. outside d. inside
15.Ten countries participated in the discussions.
a. took part b. hold c. told d. buying
16.I’m afaid our team’s doing very_____ .
a. good b. bad c. badly d. goodly
17.The doctor______ he should take a few days off.
a. say b. tell c. ask d. said
18. His wife ______ five years ago.
a. die b. dies c.died d.was dying
19. We usually open our present_______midnight.
a. at b.in c.on d.when
20. I _____ to the cinema tomorrow.
a. go b. has go c. went d.will go

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học kì I môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2014 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản