Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 15 đề thi

0
358
lượt xem
60
download
Xem 15 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Nhằm giúp học sinh tránh bỡ ngỡ và nắm được cấu trúc cơ bản của đề thi học kỳ 1. Thư viện eLib.vn xin giới thiệu BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 (Chương trình cơ bản) nhằm giúp các em làm quen với cấu trúc đề và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 (Chương trình cơ bản)

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 (Chương trình cơ bản) dưới đây:

I. Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest. (1 point)
1. A. chance B. teaching C. chemistry D. children
2. A. awarded B. academic C. address D. another
3. A. sea B. meat C. head D. heat
4. A. caves B. marks C. exams D. days
II. Choose the BEST answer by circling A, B, C, D. (2,5 point)
5. He did finally come with us, although it took a long time to _______ him.
A. believe B. permit C. persuade D. take
6. Only in this house _______ safe and secure.
A. I feel B. do I feel C. I do feel D. feel 1
7. I _______ able to play tennis since I _______ my arm.
A. wasn't/ broke B. haven't been/ had broken
C. wasn't/ had broken D. haven't been/ broke
8. The children saw the actual spacecraft _______ landed on the moon.
A. who B. that C. it D. 0
9. I remember you. You _______ to school here.
A. were used to going B. went
C. used to go D. have already gone
10. The government is doing nothing to help _______.
A. the poor people B. the poor ones
C. the poor D. the pours
11. Marie Curie harbored the dream of a _______ career which was impossible for a woman at that time.
A. science B. scientific C. scientist D. scientifically
12. Melanie was looking after a dog _______ leg had been broken in an accident.
A. which B. whose C. that D. its
13. We got _______ the plane at 10.30 and the plane took _______ on time.
A. in/ off B. on/ up C. in/ out D. on/ off
14. _______ they are tropical birds, parrots can live in temperate or even cold climates.
A. Even though B. In spite of C. Nevertheless D. Despite

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2013 (Chương trình cơ bản) để xem.
Đồng bộ tài khoản