Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
239
lượt xem
23
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ 1 quan trọng sắp đến, thư viện eLib.vn cung cấp nhiều Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012 (Chương trình cơ bản) giúp bạn có tài liệu ôn tập và rèn luyện kỹ năng làm bài thi đạt điểm cao.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012 (Chương trình cơ bản)

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012 (Chương trình cơ bản) này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Multiple choices
Pick out the word with the underlined part pronounced differently from that of the rest in each set.
1. A. machine B. change C. children D. church
2. A. twice B. two C. twenty D. twist
3. A. knowledge B. popular C. college D. comfort
4. A. spread B. comment C. envelope D. calendar
Choose the option that best completes each of the following sentences or that best substitutes or explains the underlined part in each sentence.
5. The population of the world may decrease if people are aware of the problems of overpopulation.
A. become smaller in number B. become greater
C. increase D. get larger in number
6. Some countries are poor because they have very few natural ___.
A. resources B. increases C. sources D. figures
7. She always gets ___ before her birthday.
A. excited B. exciting C. being excited D. excite
8. Peter is very funny. He often makes me ___ a lot.
A. laugh B. laughing C. to laugh D. laughed
9. The children were excited ___ opening their presents.
A. on B. about C. for D. in
10. The house which he has just bought is not a very grand house.
A. expensive and large B. impressive and large C. comfortable and big D. exciting and huge
11. Ann: “Would you like to have dinner with me?” Tom: “___.”
A. I’m very happy B. Yes, so do I C. Yes, it is D. Yes, I’d love to
12. Please don’t make so much noise. I ___.
A. was studying B. study C. am studying D. studied
13. ___ my bag anywhere? I can’t find it.
A. Do you see B. Have you seen C. Had you seen D. Did you see
14. She said that she ___ that film several years before.
A. had seen B. have seen C. saw D. would see
15. What a pity! Mary isn’t here now. If she ___ here now, she ___ what to do.
A. is / knows B. were / will know C. were / would know D. would be / knew

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 năm 2012 (Chương trình cơ bản) hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản