Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 9 đề thi

0
1.342
lượt xem
366
download
Xem 9 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014

Với mong muốn giúp các em có thêm tài liệu tham khảo, thư viện eLib giới thiệu bộ Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014. Qua đây, các em sẽ có dịp làm quen với cấu trúc đề, biết các nội dung, kiến thức chủ yếu mà các năm trước hay ra. Từ đó biết cách ôn tập và làm đề thi để đạt kết quả tốt nhất.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014

Bộ sưu tập Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

I/ Choose the right word or phrase that best completes the sentence.(3p)
1/ She enjoys. . . . .. to music
a/ listen b/ to listen c/ listening d/ b&c
2/ He is the same age. . . . . .me
a/ as b/ like c/ such as d/ all are correct
3/ Look! The teacher. . . . . . . here
a/ come b/ comes c/ is coming d/ are coming
4/ It’s time . . . . .. lunch now
a/at b/ for c/ to d/ of
5/Janes always get up very early, so she is . . . . . ..late for school.
a/ usually b/ sometimes c/ often d/ never
6/ I. . . . . .. to do this math question now.
a/ am trying b/ is trying c/ are trying d/ try
7/ He also. . . . .. his art club after school
a/ goes to b/ takes part in c/ joins to d/ All are correct
8/ I . . . . . .love to , but I’m going to a wedding on Sunday
a/ should b/ would c/ can d/ will
9/ We’re going to see a movie. Why don’t you come . . . . . . ?
a/ in b/ across c/ out d/ along
10/ Could you help me. . . . . . . the washing up?
a/ with b/ for c/ of d/ about
11/ . . . . . . is what you like doing when you are not working.
a/ Sport b/ Pastime c/ School d/ Homework
12/ . . . . . . . .you join us?
a/ can b/ will c/ do d/ All are correct
II/ Match the sentences in column B with the sentences in column A (2p)
A

1/ When do you have English classes?
2/ When will you sit your final exams?
3/ What do you usually do at recess?
4/ What sports do you like playing?
5/ How often do you go swimming?
6/ What a nice dress!
7/ What about having some cold drink?
8/ Thank you for coming.
B
a/ Twice a week.
b/ Next week.
c/ Thanks. I’m glad you like it.
d/ On Monday and Friday
e/ I talk with my friends.
f/ Badminton
g/ Not at all
h/ Ok. Let’s go to the cafeteria.
 

Thư viện eLib mong BST Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản