Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 7 đề thi

0
160
lượt xem
26
download
Xem 7 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010

Thư viện eLib.VN chia sẻ miễn phí bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010. Chúng tôi đã biên tập cẩn thận cho các em học sinh, để các em có thể dùng làm tư liệu tham khảo, rèn luyện kỹ năng giải đề thi học kỳ 2. Hi vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các em.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nội dung của các tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010:

I/ NGỮ ÂM
*Chọn từ mà phần gạch chân có cách phát âm khác với những từ còn lại (1đ)

1. a. though b. rough c. laugh d. life
2. a. covered b. destroyed c. arrived d. expressed
3. a. cassette b. season c. visit d. risk
4. a. gate b. gentle c. goal d. girl
*Chọn từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với những từ còn lại (1đ)

5. a. bicycle b. variety c. transport d. comfortable
6. a. environment b. survival c. national d. dependent
7. a. cinema b. history c. movement d. discover
8. a. Germany b. Japan c. Korea d. Brazil

II/ TỪ NGỮ VÀ CẤU TRÚC
*Chọn từ thích hợp ứng với A, B, C, D để hoàn thành câu (3.5đ)
9. Henry .......... a rich man today if he had been more careful in the past.
a. would be b.would have been c.will be d. was
10. He phoned me ............... me to his birthday party.
a. invite b. to invite c.inviting d. for inviting
11. There isn't .............. airport near where I live. ............... nearest airport is 70 miles away.
a. The b. an/ The c. the/ The d. the/ A
12. The bag looks heavy. I ............. help you with it.
a. will b. can c. must d. should
13. ............... do you see your parents? - Once a month.
a. How b. How long c. How often d. How many months
14. .................................................. he became famous.
a. It was not until Trinh Cong Son wrote his first song Uot Mi that
b. Until Trinh Cong Son wrote his first song Uot Mi that
c. Not until Trinh Cong Son wrote his first song Uot Mi that
d. It was not until Trinh Cong Son wrote his first song Uot Mi
15. - How ........... we are to hear that you got the scholarship! - Thank you. It was really a surprise.
a. pleasing b. pleased c. pleasingly d. please
16. Today, many serious childhood diseases ............ by early immunization.
a. are preventing b. can prevent c. prevent d. can be prevented
17. Sperm whales are ................., which means they eat meat.
a. herbivores b. carnivores c. omnivores d. mammals
18. Try to eliminate fatty foods from your diet.
a. limit b. get rid of c. move d. add
19. New laws have been passed to ....................... wildlife in this area.
a. establish b. conserve c. produce d. endanger
20. The main .................... is played by Nicole Kidman.
a. actress b. director c. film maker d. character
21. Germany was defeated by Brazil in the final. Germany was the ............. in the 2002 World Cup.
a. champion b. winner c. runner-up d. second rank
22. When the wastes are poured into the atmosphere, the air becomes contaminated and unpleasant to breathe.
a. dense b. polluted c. pure d. spoiled

Vui lòng xem thêm các tài liệu cùng chủ đề trong các bộ sưu tập khác. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh còn có thể download bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 10 năm 2010 về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản