Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 5 đề thi

0
208
lượt xem
4
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2014

Đồng hành cùng người học, đó là tiêu chí hàng đầu của Thư viện eLib. Vì vậy, nhằm hỗ trợ các bạn học sinh đang chuẩn bị cho kì thi học kỳ 2 có thêm nhiều tài liệu học tập và luyện thi, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2014. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2014

Đây là một đoạn trích hay trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2014. Mời quý thầy cô tham khảo:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
Câu 1: The development of wildlife habitat reserves helps save a large number of ______ species.
A. endangered B. endanger C. endangerous D. risk
Câu 2: You ………lend me any money.I’ve got some.
A. can’t B. mustn’t C. couldn’t D. needn’t
Câu 3: ______ the country joined the WTO, it has made big economic achievements.
A. When B. As soon as C. Since D. After
Câu 4: She got up as soon as the alarm went off.
A. rang B. turned off C. explore D. shout
Câu 5: ________Sahara is __________ biggest desert in __________ Africa .
A. - / the / an B. The / - / - C. The / the / - D. - / the / -
Câu 6: Your house needs ………..before the new year.
A. painting B. painted C. to paint D. paint
Câu 7: I saw a terrible accident when I ........................on the beach .
A. walked B. am walking C. walk D. was walking
Câu 8: This machine ................... every time you use it.
A. must be cleaned B. must clean C. must to be cleaned D. must cleaning
Câu 9: The more electricity you use, ___________
A. the higher your bill will be B. the higher will be your bill
C. your bill will be higher D. the highest your bill will be
Câu 10: “Would you like to go out with me tonight." - "Yes…….. .Where shall we meet?”
A. So do I B. I'd love to C. Of course D. I like too
Câu 11: Endangered species should ………..from being extinct.
A. are protected B. be protecting C. be protected D. protect
Câu 12: The house with the pictures...................since last week
A. are sold B. has been sold C. sold D. have been sold
Câu 13: John: “I’ve passed my driving test.” - Ann: “ _____ .”
A. It’s nice of you to say so. B. Do you? C. That’s a good idea. D. Congratulations!
Câu 14: The water will be further polluted unless some measures ___________.
A. had been taken B. are taken C. were taken D. will be taken
Câu 15: The living standard here is not……………….that in my local area.
A. so high as B. high as C. so high so D. as high so

Quý thầy cô giáo và các em học sinh cùng tham khảo toàn bộ BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm 2014 bằng cách đăng nhập vào Website eLib.vn nhé!
Đồng bộ tài khoản