Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 24 đề thi

0
850
lượt xem
70
download
Xem 24 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013

BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013 là tổng hợp các đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 6, là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt môn Tiếng Anh lớp 6, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi học kỳ 2, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013 dưới đây:

I/ Chọn từ cách phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại (2 điểm)
a/. A. finger B. lip C. light D. thin
b/. A bean B. pea C. meat D. heavy
c/. A. desert B. meter C. tent D. never
d/. A. dozen B. box C. bottle D. body
II/ Hãy chọn đáp án đúng để hoàn thành các câu sau(4 điểm)
1. Ho Chi Minh City is ...........than Pleiku City.
A. big B. bigger C. biggest D. the biggest.
2. He often goes sailing in the fall.
A. summer B. winter C. autumn D. spring.
3. ........... is a bottle of cooking oil? – 24 .000 dong
A. How much B. How often C. How long D. How many
4. Fish is my favorite ............
A. food B. fruit C. juice D. drink.
5. My father doesn’t play badminton when it’s cold. He ........... plays badminton when it’s cold.
A. never B. sometimes C. often D. always
6. Where is Mai now? She ........... in the garden
A. playing B. is playing
C. are playing D. is going to play
7. Sales girl: Can I help you?
Nga : Yes, I ...........some meat.
A. like B. likes C. do like D. would like
8. He is going to stay ........... a hotel .
A. with B. on C. at D. in
III. Hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (2 điểm)
My name is Anna. Next weekend I’m going to have a boring time. On Saturday afternoon, I’m going to go shopping to buy some fish and some vegetables. Later in the afternoon, I’m going to see a sick friend in Boston Hospital. At 7 o’clock, I’m going to cook dinner for my family. On Sunday, I’m going to have boring day. I’m going to clean my house. After that, I’m going to do the washing and some more cooking. I’m going to go to bed early.
*Question:
1. How is Anna’s next weekend going to be?
……………………………………………….............................................................................................
2. What is she going to go buy on next Saturday?
………………………………………..........................................................................................................
3. Where is she going to see a sick friend?.
……………………………………………..................................................................................................
4. When is she going to clean her house?..
………………………………………………………..................................................................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2013 để xem.
Đồng bộ tài khoản