Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 17 đề thi

0
475
lượt xem
58
download
Xem 17 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013

Cùng tham khảo BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 để ôn tập lại các kiến thức đã học, đánh giá năng lực làm bài của mình thông qua việc tự giải các dạng đề thi được chúng tôi sưu tập. Từ đó, các em có thể tự tin chuẩn bị kiến thức cho kì thi sắp tới được tốt hơn với số điểm cao như mong muốn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

I. Choose the best answer. (2pts)
1. Would you like ………………….. chess at my house?
A.to see B. to listen C. to play D. to watch
2. Jacques Cousteau invented a deep-sea diving _________in the 1940s.
A. vessel B. camera C. equipment D. scuba
3. _________were you absent from school yesterday, Hoa? – I had a bad headache
A. Where B. Why C. What D. How
4. Most of the world’s surface is _________.
A. plant B. mountain C. water D. land
5. Dr. Lai filled the __________in Minh’s tooth last Tuesday.
A. mouth B. stomach C. record D. cavity
6. Nam does not like beef. I don’t like beef, _________.
A. so B. neither C. to D. either
7. My father plays football __________
A. skillfully B. skill C. skilly D. skillful
8. The medicines just _________the symptoms of the cold.
A relieve B. prevent C. cure D. disappear
II. Complete the passage with the suitable words in the box (2pts)

Mr Thanh is a dentist. He looks (9 ).....................people’s teeth. Mr Thanh’s surgery is clean and tidy. He always (10)............... a white uniform (11) ……………. his working . Most children (12).................. scared when they come to see him, but (13)............. is a very kind man. He explains what will happen so they get on well again. Mr Thanh often gives children advices. He speaks slowly with (14) ………….. voice. He tells them (15)................ to look after their teeth. He reminds them to brush (16)................ teeth after meals.

Hy vọng rằng BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản