Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 24 đề thi

0
804
lượt xem
124
download
Xem 24 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014

Dưới đây là bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014

Đây là một phần trích dẫn trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014. Mời các bạn tham khảo:

I.Choose the word which has the underlinedletter pronouned differently from the others(1m)
1. a. hygiene b. bicycle c. poetry d. city
2. a. watched b. preferred c. played d. joined
3. a. Christmas b. character c.chemistry d. children
4. a. pilot b. library c. village d. ripe
II .Choose the correct word to fill in each of the following sentences(2m)
1) What time ………….you go to bed last night ?
a. do b .did c. will d. are
2 ) They …………….Nha Trang last summer.
a.visited b. visit c. will visit d. are going to visit
3) Their trip to Nha Trang …………….wonderful.
a. was b .were c. is d. are
4) We……………lots of souvenirs in Nha Trang last week.
a.buy b .bought c. buys d. have bought
5 ) The sound of the drill was so …………..that I felt scared.
a.loud b. loudly c. louder d. loudest
6) If you eat ……………..candy, you will get a toothache.
a.many b .much c. lots d a lot
7) How ………………is your brother ?-He is eighteen years old.
a .heavy b.tall c. old d. hight
8 )What is your…………….? – forty kilos.
a. heavy b. weight c.kilos d. weigh

 

Hi vọng, bộ Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2014 này hữu ích cho kì ôn tập của các bạn. Chúc các bạn thành công!
Đồng bộ tài khoản