Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 4 đề thi

0
137
lượt xem
16
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010

Bạn đã có Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010 trong bộ sưu tập tài liệu ôn thi của mình chưa? Nhanh tay tải miễn phí bộ đề thi hay nhé. Thông qua việc luyện tập giải trên các đề thi có cấu trúc cụ thể, các bạn có thể vừa vận dụng kiến thức cũ, vừa tìm hiểu thêm kiến thức mới và rút kinh nghiệm cho phần kĩ năng giải đề thi của mình. Chúc các bạn thành công trong kì thi này nhé!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010:

I.Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.(0,5m)
1.A.many B.marry C.manage D.damage
2.A.demonstrate B.deposit C.spell D.memory
3.A.tribes B.sights C.flights D.villages
4.A.called B.played C.cooked D.phoned
II.Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others:(0,5m)
5.A.participate B.description C.traditional D.competition
6.A. expedition B.inhabitant C.original D.magnificent
7.A.volcano B.itinerary C.president D.abroad
8.A.departure B.sunbathe C.canoe D.deposit
III.Choose the word or phrase that best fits the blank space in each sentence.(3ms)
9.My brother fainted but the doctor helped him …………..soon.
A.ease B.revive C.minimize D.cover
10.”Do you mind if I took a photo?”……………………………………………
A.I hope so. B.Don’t forget. C.No problem D.I’d rather you didn’t
11.”Could you give me a bandage, please?”“…………………………………….”
A.I don’t think so B.Sure.Here you are. C.Yes,please D.I hope so
12.Miss Linh asked her students …………….throw used things away.
A.don’t B.not C.to not D.not to
13.The ……………..have to cook rice in this rice –cooking contest.
A.freshman B.contestant C.participants D. competitor
14.We don’t know where ………………..for our holidays!
A.to go B.going C.go D.be gone
15.Compost is made from ……………….and garden waste.
A.family B. home C.house D.household
16.Ha Long Bay , one of the most picturesque sights in Vietnam, was……………by UNESCO as World Heritage Site.
A.recognized B.collected C.signed D.realized
17.The lava was…………………..down the villages nearby.
A.pour B.to pour C.poured D.pouring
18.She asked me …………………..I like eating vegetables.
A.and B.but C. if D. then
19.Do you mind if I ……………………a message for him?
A.leave B.to leave C.left D. leaving
20.A new bridge will ……………………across Thu Thiem River.
A.is built B.be built C.to be built D.being built

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2010. Ngoài ra, có thể download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi.
Đồng bộ tài khoản