Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2012

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 3 đề thi

0
155
lượt xem
10
download
Xem 3 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2012

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2012

BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2012 với nhiều đề thi học kỳ 2 hay của các kì thi học kỳ 2 lớp 8 năm 2012 đã được thư viện eLib sắp xếp nhằm giúp học sinh giảm bớt thời gian tìm kiếm từng để, rải rác từ nhiều nơi. Thông qua việc luyện giải các đề thi này, chúng tôi hi vọng các bạn học sinh sẽ nâng cao kĩ năng giải đề thi của mình, học thêm được nhiều kiến thức mới. Chúc các bạn thành công!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2012

Dưới đây là đoạn trích Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2012 được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7điểm)
I/ Odd one out . (1.0 điểm)

1. A. Ha Long Bay B. Great Wall of China C. Big Ben D. visited
2. A. asked B. say C. advised D.anwered
3. A. flying B. bay C. mount D. cave
4. A. mouse B. print C. computer D. waiting
II/ Choose the correct answer A,B,C or D to complete each sentence. (3,5 điểm)
1.When I left home, It ............heavily.
A. is raining B. will rain C. rain D. was raining.
2. Do you mind...........TV?
A. turn on B. turn down C. turn over D. turn in
3. I........English since 2002.
A. has studied B. studied C. have studied D. to study.
4. ……….I help you stand up?
A. Shall B. Have to C.Ought to D. Won't
5. It is.............to go out alone in the evening.
A. dangerous B. cheap C. important D. expensive
6. He asked me ........I lived.
A. What B. Where C. Who D.Why
7.We have lived in DB ...............10 years.
A. since B. for C. as D . ratherbout
8. Could you...........me a book, please ?.
A. give B. do C. go D. gave
9. This school ...........next year.
A. will be built B. was built C. is built D. built
10. I ............. a cup coffee.
A. eat B. give C. would like D. cook
 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 năm 2012 trong bộ sưu tập nhé!
Đồng bộ tài khoản