Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Chia sẻ: Xuan | Ngày: | 61 đề thi

0
2.570
lượt xem
76
download
Xem 61 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Mô tả BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Bộ đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 sẽ giúp cho các em học sinh có thể tự học, tự ôn tập, luyện tập và tự kiểm tra năng lực, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức để giải các dạng đề thi của mình. Tài liệu mang tính chất tham khảo. Chúc các bạn học tốt.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013

Mời bạn tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 của thư viện eLib dưới đây:

Circle the word whose underlined part is pronounced diffrently from that of the others.
1. A. respond B. remote C. control D. notice
2. A. hobby B. deny C. poetry D. primary
3. A. comic B. campus C. income D. access
4. A. government B. moment C. comment D. development
5. A. know B. show C. plow D. flow
Choose the best answer to complete each of the following sentences.
6. You really saw a UFO, Mr. Brown, ________?
A. weren’t you B. didn’t you C. don’t you D. aren’t you
7. I wish this exam ________easier.
A. is B. will be C. would D. were
8. If anybody ________a question, please ask me after class.
A. has B. have C. had D. will have
9. Tom ________go fishing with his uncle when he lived in the countryside.
A. used to B. is used to C. has used to D. was used to
10. If I ________John’s address, I ________her letter.
A. have/write B. had/ will write C. had/ would write D. had/ wrote
11. We haven’t seen Liz ________two months.
A. since B. for C. until D. before
12. The book ________is on the table belongs to my teacher.
A. Who B. where C. whose D. which
13. They reached the village before sunset ________the road was flooded.
A. although B. whether C. as if D. even
14. After arriving home, they usually ________their uniforms.
A. take out B. put out C. take off D. put off
15. He worked ________than his workmates.
A. more careful B. as carefully C. carefullier D. more carefully

Hy vọng rằng BST Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 9 năm 2013 sẽ giúp quý thầy cô có thêm tư liệu tham khảo, giúp các em học sinh học tập tốt hơn.
Đồng bộ tài khoản