Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2010

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 1 đề thi

0
224
lượt xem
59
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2010

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2010

Để các em có thêm tài liệu tham khảo cho kỳ thi HSG, chúng tôi giới thiệu BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2010 với các tài liệu được chọn lọc kỹ càng từ các năm trước. Qua BST này, các em sẽ làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc. Hi vọng với BST này các em sẽ đạt kết quả tốt trong kỳ thi HSG sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2010

Mời quý thầy cô và các em tham khảo đoạn trích trong BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2010 dưới đây của thư viện eLib.

A. Phonetics. (6pts)
I/ Choose one word with underlined part pronounced differently from the others.(3pts)

1. A. means B. novels C. physics D. friends
2. A. bus B. busy C. unhappy D. cut
3. A. pretty B. everything C. rest D. friend
4. A. party B. apartment C. far D. practice
5. A. stay B. late C. back D. date
6. A. parents B. means C. classmates D. streets
II/ Choose the word which has different stress syllable.(3pts)
1. A. apartment B. family C. expensive D. eleven
2. A. different B. unhappy C. address D. apartment
3. A. number B. student C. parents D. complain
4. A. uncle B. middle C. today D. family
5. A. afternoon B. dialogue C. morning D. pretty
6. A. evening B. everything C. police D. station
B. Vocabulary and grammar. (40pts)
I/ Choose the best answer to complete each sentence.(10pts)

1.We’ll meet……………..the movies theater.
A. in front of B. next to C. on D. opposite
2.Do you know the girl…………….to Miss Lien?
A. talk B. talking C. talks D. is talking
3.It’s not far…………..here, so I often walk.
A. to B. with C. from D. over
4.………………….to meet you Hoa.
A. Please B. Pleased C. I’m please D. None is correct
5.Hoa is sad, because she knows …………………here.
A. someone B. anyone C. no one D. everyone
6.Her new school is……………than her old one.
A. bigger B. large C. beautiful D. more
7.My brother is ………………grade 7.
A. at B. in C. on D. of
8.Everyday he………….the bus to work.
A. gets B. comes C. catches D. goes
9.Lan is staying…………..her aunt’s house in Hanoi now.
A. in B. on C. with D. at
10.It often ……………me 15 minutes to go to school by bike.
A. takes B. gets C. gives D. has
 

Chúng tôi mong rằng BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2010 sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.
Đồng bộ tài khoản