Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2014

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
211
lượt xem
44
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2014

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2014

Kỳ thi học sinh giỏi luôn đòi hỏi những kiến thức rộng hơn so với kiến thức sách giáo khoa, yêu cầu các em phải nghiên cứu thật nhiều để mở rộng vốn hiểu biết của mình. Hiểu được điều đó, chúng tôi giới thiệu với các em BST Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2014. Chúc các em đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2014

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2014 dưới đây:

A. PHONETICS (5 points)
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A. happy B. apple C. act D. aunt
2. A. health B. team C. tea D. sea
3. A. decided B. learned C. listened D. enjoyed
4. A. hard B. hour C. hundred D. hobby
5. A. find B. bike C. fit D. tidy

B. GRAMMAR - VOCABULARY - LANGUAGE FUNCTIONS
I. Choose the best option to complete the following sentences. (20 pts)
6. I prefer music shows __________ fashion shows.
A. to B. than C. rather than D. better than
7. __________ going swimming? - That’s OK.
A. How about B. Let’s C. Shall we D. Why not
8. My mother didn’t buy pork but I ________________.
A. did B. didn’t C. do D. don’t
9. Is it easy to get a pair of tickets now? - ___________________.
A. No, it is B. No, it does not C. Yes, it is D. Yes. It does
10. How long does __________ take you to get to school every day?
A. he B. she C. it D. they
11. What do you usually do __________ recess?
A. on B. at C. in D. about
12. I don’t like durian, and ___________ does my mother.
A. so B. either C. neither D. too
13. This program is __________ than the one we saw last night.
A. good B. well C. more good D. better
14. Singing before the class is an interesting __________.
A. act B. action C. activity D. actor
15. She enjoys __________ old coins and stamps.
A. collect B. to collect C. collecting D. collected

16. __________ did you read that book? – Yesterday morning.
A. Where B. When C. Why D. How
17. Vinh ate Chinese Fried Rice and __________ Hai.
A. either does B. so does C. so did D. too does
18. Are you scared __________ going out at night?
A. in B. to C. for D. of
19. What kinds of ___________ do you like? – I like cartoons.
A. films B. books C. sports D. activities
20. Everybody _________ the symptoms, but nobody ____________ a cure.
A. know-know B. knows-knows C. know-knows D. knows-know
 

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh xem đầy đủ tài liệu này trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 7 môn Tiếng Anh năm 2014. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác, hoặc đăng nhập để tải tài liệu về tham khảo.
Đồng bộ tài khoản