Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2012

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 4 đề thi

0
684
lượt xem
135
download
Xem 4 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2012

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2012

Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi học sinh giỏi sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, chúng tôi xin cung cấp cho các bạn bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2012.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2012

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2012 dưới đây:

A. USES OF ENGLISH (5 pts):
I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others (1.0 pt)
1. a. polite b. litter c. decide d. crier
2. a. developed b. watched c. walked d. posted
3. a. please b. street c. break d. feel
4. a. ground b. group c. house d. found
5. a. pollution b. rubbish c. in come d. truck
II. Choose the word which is stressed differently from the others (0.4 pt)
1. a. towel b. infrom c. promise d. conscious
2. a. awake b. minute c. pressurse d. ambulance
3. a. cover b. patient c. victim d. protect
4. a. damage b. injure c. level d. minimize
III. Choose the best answer of A,B,C or D to complete each of the following sentence (1.6 pts)
1. Nga’s grandmother often tells her ¬_________in the evenings.
A.the books B. folktales C. novels D. songs
2. When Nam was a child , he __________ go to the market with his mother.
A. used to B. like C. usually D. prefers
3. His grandfather __________ everything without the help of modern equipment in the past.
A. must do B. musted do C.had to do D. have to do
4. Be sure to revise your lesson __________ you have a test.
A . after B. between C. before D. in
5. You must__________ your bedroom.
A. tidy B.to tidy C. tidying D. tidies
6. You seem _______________ today, Lam.
A. happily B. happy C. happiness D. unhappily
7. Mary was born ............................. August 20th , 1991.
A. to B. on C. in D. at
8. We must be there ................................... 8.30 and 9.15.
A. in B. between C. on D. to
 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải Đề thi học sinh giỏi lớp 8 môn Tiếng Anh năm 2012 để xem.
Đồng bộ tài khoản