Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 5 đề thi

1
5.185
lượt xem
1.248
download
Xem 5 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi học sinh giỏi, các em đừng quên tham khảo bộ Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 của thư viện eLib. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay học tập đạt hiệu quả hơn.

I. Ghép câu ở cột A với câu ở cột B cho đúng
II. Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D
1. She is from Moscow , so she is ………………
A. Chinese B. Russian C. American D. Vietnamese
2. He lives ……………….. 86 Tran Hung Dao street.
A. on B. in C. at D. from
3. Look! It ……………………. again.
A. rains B. is raining C. raining D. to rain
4. How often do you play tennis?- I ………….. play it
A. often B. sometimes C. never D. all A, B, C
5. Where ………… Mrs Mai live two years ago?
A. did B. do C. does D. is
6. She works in a hospital, so she is a………
A. teacher B. driver C. worker D. nurse
7. Music, English, Math are ……………… at school.
A. subjects B. favourites C. games D. festivals
8. There ……….. a lot of people at the party last night.
A. did B.are C.was D. were
III. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc
1. The children …………………………. ( play ) in the garden now.
2. Mai usually …………………….( study ) her lessons in the early evening.
3. They ………………… ( buy ) that house in 1996.
4. We ………………………. ( not have ) our lessons yesterday.
5. Lan and Minh ……………….( not take ) a bus to school everyday.
6. There are some black clouds in the sky. I think it ……………………( rain).
IV. Điền từ thích hợp vào chỗ trống ( 1.5 đ )
It …………( 1 )teachers’ day last week.We had celebrations ………………( 2 ) the school yard. …………( 3 ) were a lot of teachers and students.Many …………( 4) sang and danced, some told funny stories and some ………………( 5 ) exciting games.Everyone enjoyed ………………..( 6 ) celebrations very much
V. Đọc kỹ đoạn văn sau rồi trả lời câu hỏi:
Last month, the students in Hanoi city had an English language festival . At eight o’clock in the morning , the festival began. All the teachers and students at the festival were in beautiful school uniforms.Flowers were everywhere.They had a big concert in
the school yard.They danced, sang , told stories and performed plays in English . They had a big party ,too. The festival finished at half past eleven .They altogether enjoyed a good time.
Questions:
1. What did the students in Hanoi city have last month?
=>…………………………………………………………………………………
2. Did the teachers and the students wear uniforms at the festival?
=>………………………………………………………………………………...
3. Where did they have a big concert?
=>………………………………………………………………………………...
4. What did they do at the festival?
=>…………………………………………………………………………………
5. What time did the festival finish ?
=>……………………………………………………………….………………………………
 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có được nguồn tư liệu Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh lớp 5 hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản