Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 1 đề thi

0
117
lượt xem
16
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông
Mô tả bộ sưu tập

Đừng bỏ lỡ bộ Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông các bạn nhé. Thông qua việc giải từng đề thi cụ thể trong bộ đề thi này sẽ giúp các em làm quen với cấu trúc đề thi, các dạng bài tập và nắm vững thêm các phần lý thuyết đã được học. Chúng tôi hi vọng, bộ đề này là tài liệu hữu ích dành cho các em học sinh. Chúc các em thi tốt!

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là đoạn trích Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông được trích từ tài liệu cùng tên trong BST:

I. PRONUNCIATION:( 3ms)
Question 1 : Choose the one ( A, B, C or D ) whose stress pattern is different from that of the rest in the same line .(1.5ms)
1. A. number B. happy C. behind D. yellow
2. A. station B. hotel C. thousand D. village
3. A. income B. arrive C. depend D. police
4. A. Saturday B. favorite C. interested D. eleven
5. A. good-looking B. afternoon C. engineer D. understand
6. A. develop B. cinema C. movement D. history
Question 2 : Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest. (1.5ms)
1.A. faced B. fixed C. wicked D. raised
2.A.enough B although C. cough D. rough
3.A. teenage B. manage C. damage D. luggage
4.A. watches B. oranges C. figures D. classes
5. A comprise B. divide C. primary D. religion
6.A. plays B. stays C. says D. rays
II. VOCABULARY AND GRAMMAR.(8ms)
A. Choose the best answer A, B, C or D . (3ms)
1.We feel very………………… to day.
A. happy B. happiness C. happily D. happen
2. I’ve looked …………… some new words in the dictionary.
A. at B. for C. up D. on
3. Solar energy doesn’t cause ………………...
A. pollution B. polluted C. pollute D. pollutant
4. Where ……………… you go if you have a car?
A. would B. have C. will D. did
 

Nhanh tay, tải miễn phí Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Đắk Nông này các em nhé. Chúc các em thành công!
Đồng bộ tài khoản