Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Kon Tum

Chia sẻ: Hồ Vũ Hoàng | Ngày: | 1 đề thi

0
197
lượt xem
33
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Kon Tum

Mô tả BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Kon Tum

Để đạt được kết quả cao trong kỳ thi HSG, các em đừng quên tham khảo BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Kon Tum của thư viện eLib. BST được chọn lọc kỹ càng từ đề thi của các năm trước, giúp các em làm quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Kon Tum

Bạn có thể tải miễn phí BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Kon Tum này về máy để tham khảo phục vụ việc giảng dạy hay ôn thi đạt hiệu quả hơn.

Part 1. Choose the word or phrase of words which best completes each sentence. (2 ms)

1. We have many well-_________ teachers here.
A. qualify B. qualified C. quality D. qualification
2. One of the major causes _________ heart disease is lack of exercise.
A. for B. to C. of D. by
3. The students stopped __________ when their teacher entered the classroom.
A. talking B. to talk C. talk D. talked
4. He _________ an overdose of heroin and died.
A. used to B. used C. was used to D. was used
5. She lives with her parents _______ Kon Tum city.
A. in B. on C. at D. for
6. He is tired _________ he stayed up late watching TV.
A. so B. because C. but D. and
7. I felt ________ disappointed because of their bad behavior.
A. real B. reality C. really D. realize
8. It is ________ to watch the cartoon films.
A. interest B. interested C. interestingly D. interesting
9. She is very tired; __________, she has to finish her homework.
A. moreover B. so C. and D. however
10. After coming home, she cleaned the floor _________ cooked dinner.
A. but B. however C. moreover D. and
11. Hanh can’t go to the movies with us tonight. She will have to _________ her little sister.
A. turn on B. go on C. turn off D. look after
12. I wish it ___________ rain all the time.
A. couldn’t B. won’t C. doesn’t D. didn’t
13. Mrs. Lam lives here, _________
A. does she? B. doesn’t she? C. is she? D. isn’t he?
14. They _________ me if I could speak English.
A. told B. said C. talked D. asked
15. The old man walked _________ to the park.
A. slow B. slowly C. quick D. fastly
16. Tom: I think we should save time and money. ~Mary: “__________”
A. Well done. B. Thanks. C.That’s a good idea. D. All right.
17. ________ resources should be conserved.
A. Natural B. Nature C. Naturally D. Naturalist
18. Solar energy doesn't cause _________.
A. pollution B. polluted C. pollute D. polluting
19. Last night I came home, cooked dinner, and _________TV.
A. watch B. watched C. was watching D. would watch
20. It is nearly 3 months_________he visited his parents.
A. while B. during C. since D. when

 

Chúc quý thầy cô và các em học sinh có BST Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh tỉnh Kon Tum hay mà mình đang tìm.
Đồng bộ tài khoản