Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 13

Chia sẻ: Nguyễn Thị Lan Phương | Ngày: | 2 đề thi

0
204
lượt xem
28
download
Xem 2 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 13

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 13

Nhằm mục đích tiết kiệm hơn cho các bạn học sinh trong kì ôn luyện IOE Tiếng Anh trên mạng, thư viện eLib xin chia sẻ đến các bạn bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 13. Các bạn có thể tải miễn phí bộ đề thi này để làm tư liệu ôn tập thật hiệu quả.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 13

Bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 13 là một trong những BST đặc sắc của ELib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo đoạn trích sau đây:

Bài 1: Choose the correct answer
1. Come and ………….badminton, George!
a. dob. playc. maked. take
2. Mary and Kate …………..coming to class today.
a. isn’tb. don’tc. aren’td. doesn’t
3. Children ………….play football in the street.
a. can’tb. have to c. don’t haved. are to
4. Mrs and Mr. Pike …………….dinner at the moment.
a. is having b. are havingc. b & c are correct d. are eating
5. Rebeca is English but she isn’t…….England. She comes to Vietnam ……..Thailand.
a. from – in b. from – for c. for – from d. from – from
6. Choose a word which has different part of pronunciation:
a. want b. game c. same d. name
7. It’s usually ………in the winter.
a. cool b. cold c. hot d. snow
8. I’m cleaning the floor. Can you help …………?
a. I b. me c. my d. you
9. Everyone in the class…………these exercises.
a. have to do b. has to do c. has to d. has do
10. Where …………you usually ………the the evening ?
a. do – go b. are – go c. are – going d. do- going

Bài 2: Leave me out
1. vises 2. yestierday 3. yarod 4. hould 5. paper
6. pantient 7. matach 8. rospe 9. homme 10. conke

Bài 3: Reoder the words to make sentences
1. a busy after I am very tired working week.
________________________________________________________________
2. a holiday for going on three weeks. I’m
________________________________________________________________
3. are waiting outside the door. Their children them for
________________________________________________________________
4. Which after “I” ? letter comes
________________________________________________________________
5. held a day yesterday. Nam’s school sports
________________________________________________________________
6. like have to a dog. I’d
________________________________________________________________
7. is the boy Who that photo ? in
________________________________________________________________
8. some milk Can ,please ? I have in my coffee
________________________________________________________________
9. Did the party ? they invite to you
________________________________________________________________
10. no tonight. in the sky There are stars
________________________________________________________________

Thư viện ELib mong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng 13 sẽ giúp cho các em có thêm nguồn tư liệu hữu ích.
Đồng bộ tài khoản