Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 cấp huyện

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Hằng | Ngày: | 10 đề thi

0
707
lượt xem
94
download
Xem 10 đề thi khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 cấp huyện

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 cấp huyện

Thư viện eLib mong muốn tiếp sức các bạn học sinh đang ngày đêm ôn luyện có thể dễ dàng sưu tập được nhiều đề thi IOE Tiếng Anh trên mạng của những năm trước, chúng tôi xin chia sẻ đến các bạn bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 cấp huyện. Hi vọng rằng, bộ đề thi này thực sự là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Chúc các bạn ôn thi thật tốt!

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 cấp huyện

Dưới đây là đoạn trích Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 cấp huyện được trích từ tài liệu cùng tên trong BST: 

Section 1: Defeat the Goal Keeper.
Choose the most suitable answer by selecting A, B, C, D.

1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently
A. chopsticks B. island C. dish D. cinema

2. ......? - He feels tired.
A. How do he feel B. How is he feel C. How does he feel D. How he feel

3. ....... students like learning about our country's history.
A.Many B. Much C. Little D. Of all

4. When is your birthday, Emily? - It is on ......
A. the September 25 B. September 25th
C. September of 25th D. 25 of September

5. Tom and Mary are pupils but Ann ......
A. isn't B. are C. is D. aren't

6. He loves books. He ......... them everyday.
A.is reading B. reading C. read D.reads.

7. ...... your book on page 27, please.
A.Close B. Look C. Open D. Listen

8. Where is my new blouse? -It is ...... your room.
A.on B. under C. in D.above

9. Apple juice, soda and .... are cold drinks.
A.noodle B. vegetables C. Coke D. beef

10.How many tables does your classroom .......?
A. are there B. have C. is there D. has

11. ...... doyou have English?-On Mon day and Friday.
A. What time B. What C.When D. Where 

Hãy tham khảo toàn bộ tài liệu Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 cấp huyện trong bộ sưu tập nhé! 
Đồng bộ tài khoản