Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 25

Chia sẻ: Đinh Duy Tiến | Ngày: | 1 đề thi

0
135
lượt xem
13
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 25

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 25

Tổng hợp các Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 25 là tài liệu tham khảo nghiên cứu hay, giúp các em học sinh học tốt, nắm chắc kiến thức căn bản, đặt nền móng vững chắc cho các kì thi IOE Tiếng Anh trên mạng, đồng thời cũng là tài liệu để các thầy cô giáo tham khảo ra đề kiểm tra.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 25

Chúng tôi xin giới thiệu phần trích dẫn nội dung của tài liệu trong bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 25 dưới đây:

Bài 1: Choose the correct answer
1. What are we going to do ? ­………………….
a. Let’s go camping                            b. Why we go camping ?
b. What about going camping             d. What about to go camping
2. Can you go to the store …………me ? Yes, Mom.
a. on               b. for                 c. of                  d. in
3. Mark and……….are going to go fishing next Sunday.
a. she four friends                         b. four friends her 
c. her friends four                         d. her four friends
4. ………………….? He’s Vietnamese.
a. What his nationality                   b. What’s his name 
c. What’s his country                     d. What’s his nation
5. ………..is Dennis going for his holiday ?­ Dalat.
a. When               b. What                c. Why              d. Where
6. How is your little daughter ? – She is fine,…………..
a. thank                b. thank you        c. thanks you      d. you thank
Bài 2: Fill in the blank
1. _ _ _ do you like informatics. – Because it is interesting.
2. He plays soccer _ _ _ _ his friends in his free time.
3. We should go  _ _ _ a picnic in autumn because it is very cool.
4. Why are Science lessons interesting _ _ _ her.
5. When I _ _ _ a little girl, I liked candies very much.
6. I’m going to tell you _ _ _ _ _ my new school.
7. I have a headache. You should _ _ _ _ some aspirins.
8. _ _ _ ­ does he do ? He’s a police officer.
9. December is the twelth _ _ _ _ _ of the year.
10.  My uncle _ _ _ _ _ as a doctor in the hospital.
Bài 3: Matching 
1. Biscuits        2. papers       3. bottles of wine         4. gym       5. airplane    
6. Cry           7. paper clips           8. blow the candles      9. ink pot       10. coins
a. khóc         b. kẹp giấy          c. thổi nến          d. bình mực            e. chai rượu
f. giấy          g. bánh qui          h. nhà TDTT        i. máy bay           j. tiền đồng 
1……….2…… .3……...4……….5………..6……….7……….8………9………10….......

Bộ sưu tập Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 25 là một trong những BST đặc sắc của eLib, được chọn lọc từ hàng trăm mẫu tư liệu một cách kỹ lưỡng, mời các bạn tham khảo.
Đồng bộ tài khoản