Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 26

Chia sẻ: Đinh Thị Tho | Ngày: | 1 đề thi

0
50
lượt xem
8
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Thư viện Đề thi Kiểm tra để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 26

Mô tả BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 26

Đây là bộ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 26 nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các dạng đề IOE Tiếng Anh một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST

Tóm tắt Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 26

Dưới đây là đoạn tài liệu được trích trong BST Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 26:

Bài 1: Choose the correct answer
1.……………water do people need to drink eveyday ?
a. How many        b. How long          c. How much           d. How often
2.………….do you study in the library after school ? – Once a week.
a. How many        b. How long          c. How much           d. How often
3. Which sentence is correct 
a. Are you wanting some fruit juice ?               b. You want some fruit juice ?
c. Are you going to want some fruit juice ?      d. Do you want some fruit juice ?
4. Is this her …………..?
a. erasers                   b. books                 c. an eraser          d. eraser
5. Choose the odd one out:
a. December              b. October             c. Member            d. November
6. My little sister……………..traveling very much.
a. like                        b. likes                    c. has                   d. goes
7. What ………..she like ? She likes fruit, chocolate and vegetables.
a. does                       b. is                        c. would               d. do
8. Where …………..you yesterday ? You didn’t go to school.
a. were                      b. is                         c. are                    d. was
9. Shoose the odd one out 
a. cook                      b. tomorrow            c. Sunday             d. yesterday
10. Choose the word has the underlined part  pronounced differently
a. think                      b. others                c. thanks                 d. third
Bài 2: Leave me out 
1. guilde      2. binego       3. conugh    4. villeage   5. amuslement
6. endvelope   7. guistar    8. adodress   9. askpirin    10. circous
Bài 3: Reoder the words to make sentences
1. Why       does your uncle          to work ?        never        drive        a car
________________________________________________________________
2. He never     on TV.      but he likes      plays soccer,     watching      soccer matches
________________________________________________________________
3. breakfast ?     get  dressed          you         before         Do
_________________________________________________________________
4. food             eat          in          the classroom.            You          shouldn’t
_________________________________________________________________
5. farm ?       to your uncle’s         do you          ride your bike         How often
_________________________________________________________________
6. She has          on Tuesday          English           Thursday.         and
_________________________________________________________________
7. with ?         are you          Who         play chess         going to
 _________________________________________________________________
8. you ?         going to          What         are you      bring with        
 _________________________________________________________________
9. Is      teaching English           at your school ?            Mrs Diana
__________________________________________________________________
10. They are           not very         pop music.       in           interested
__________________________________________________________________

Hãy tham khảo đầy đủ Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 26 bằng cách đăng nhập thư viện và download BST nhé!
Đồng bộ tài khoản